ช าร์ป เว ลโ กรว์ เปิ ดรับสมั คร วุ ฒิ ม.3 ขึ้นไป ร ายได้ 17,000 บ าทต่อเดื อน

บริษัท บี.พี. โ ปรเซ อร์วิส จำกัด ต้องการเปิ ดรับสมั ครพนั กงาน จำนว นมาก (ผลิ ตเครื่องใช้ไฟฟ้ า)

ทำง านที่บริ ษัท ชาร์ป (เวลโกรว์) ใครสนใจสามารถดูร ายละเ อียดดังนี้

ตำแห น่งที่เปิ ดรับสมั คร : พนั กงานฝ่ ายผ ลิต มีอบ รมวันที่ 21 ธันว าคม 2563

รา ยได้เฉ ลี่ย 17,000 บ าท/เดื อน

คุณสม บัติของผู้สมั คร

-ช าย/หญิ ง

-อายุ 18-32 ปี

-จบการศึ กษา ม.3 ขึ้นไป

-ส่วนสูงช าย 160 ซม. ขึ้นไป

-ส่ วนสูงหญิ ง 155 ซม. ขึ้นไป

-ไม่รั บมีรอ ยสั กนอก ร่มผ้า

ร ายได้และส วัสดิการ

-ค่ าจ้า งวันละ 391 บ าท (ค่ าแรง 325+ค่ าอาหา ร 65)

-ค่ าอาห าร 66 บ าท/วัน

-ค่ ากะดึ ก 100 บ าท/วัน

-มีโ อทีทุกวัน วันละ 2.42 ชั่วโม งละ 60.94 บ าท/ชม.

-เบี้ ยข ยันร ายเดื อน 600 บ าท

-เบี้ ยขยั นทุก 3 เดื อน 1,000 บ าท เบี้ ยข ยันร ายปี 500 บ าท

เงิ นโ บนัส

-ประกัน สังคม/กอ งทุนทดแ ทน

-รถรับ-ส่งฟ รี

-ทำงานวันจั นทร์-ศุ กร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ มาทำง านได้โอที 2 แ รง

-เข้าง าน 08.00-17.10 น.

-แจ กชุดพ นักงานฟรี 2 ชุด

-มีการประเ มินผลงานและปรั บค่ าจ้างปีละ 1 ครั้ง

-มีปร ะกันชี วิต 100,000 บ า ท ฟรี

-ทำง านค รบ 5 วันมีเงิ นให้เบิ กล่ วงหน้า 500 บ าท และมีเงิ นเบิ กล่ วงหน้ากล างเดื อนทุกเดือน

-บัญ ชีธนาค าร กสิก รไทย ทุกส าขา

ใครกำลังหา งาน เข้าม าสมั ครงานสามา รถสอบถามเพิ่ มเติมและส มัครได้ที่นี่ :

สนใจสมั ครได้ที่หน้ านิคมเว ลโก ร์ว 095-8140529 พี่ห ญิงซั พบีพี เน้นโ ทร

ข้อมุล2benews.

Show More