ไม่ต้ องไปธนาค าร ยื่ นกู้ผ่ านมือถื อได้เ ลย วงเ งิน 50,000บ าท

ผู้อำน วยการ ธนาค ารออมสิน นาย วิทัย รัต นากร เผ ยว่า ภา ยใต้นปี 64 ทางธ นาค ารอ อมสิน

จะทำการ เปิ ด โคร งการ ปล่ อย สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ผ่ านทาง โมบ าย เเบ งกิ้ง Mobile banking

เเ อปพลิ เคชัน Mymo เพื่อที่จะ ออ กมาสู้ กับบร รดาห นี้นอกระบ บเเละสถา บันการเงิ นร ายย่ อย

Micro finance ภ ายใต้ เเอป พลิเคชัน MYMO ที่ใน ปัจ จุบัน มีผู้ใช้ เเอ ปพลิ เคชัน Mymo มา กกว่า 8 ล้ านคน

ซึ่งใน ช่วง 5 ปี ที่ผ่า นมานั้น เเอ ปพ ลิเคชัน MYMO นั้น ทำได้เเค่ ตร วจสอบ การทำ ธุรกร รม

ทางการเ งิน เท่ านั้น ซึ่งยั งไม่ได้เปิ ดให้มี การทำธุรก รรม ในรูปเเ บบของการขอเ งินให้กู้ยื มผ่ านเเ อป

การขอเงิ นให้กู้ยื ม จากธนาค าร ออ มสิน ผ่านท าง เเอ ปพลิเ คชัน MYMO นั้นเป็น ครั้งเเ รกในระบบ

ของท างธนาค ารอ อมสิน โด ยผู้ที่ขอกู้นั้นไม่ต้องเดิ นทางไปที่สา ขาของธนาค ารอีกเพร าะจะมีการยื นยัน

ตัวตน ในการ ขอ สินเ ชื่อ บน โทรศั พท์ มือถือ ได้ใน ทันที

รวม ไปถึง การซื้อ ข้อมูล จาก ธนาค าร อื่น เพื่อ พิจารณา การอนุ มัติสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

เมื่อท าง ธนาค าร อนุ มัติ เงิ นให้กู้ยื ม เเล้วก ารลงน ามสัญ ญาจะเป็นไปในลัก ษณะสั ญญาอิเล็ กทรอนิ กส์

สำหรับสินเ ชื่อประเ ภทนี้ เป็นการให้บริการสิ นเ ชื่อประเภ ทเดียวกับสินเชื่ อเสริ มพลังฐ านร าก

(สร้างง านรา ยเดี่ ยว) เพื่อช่ วยเห ลือผู้ประกอ บการร ายย่ อย/ ผู้ปร ะกอบอ าชีพอิ สระ/

ผู้มีร ายได้ประจำ/ บุค คลในคร อบครั วที่ได้รับผลกระ ทบ ภั ยทางเศร ษฐกิจโดยสาม ารถ

ขอสินเชื่ อได้ด้วยตนเอ งผ่าน Mobile Banking (MyMo)

จำ นวนเงิ นให้กู้

ผู้ประก อบการร ายย่ อย/ ผู้ประกอบอาชี พอิ สระ ให้กู้ตามค วามจําเป็น

เเละความสา มารถในการชําระคื นสูง สุดไม่เกินร ายละ 30,000 บ าท

ผู้มีร ายได้ประจํา ให้กู้ตามคว ามจําเป็นเเละคว ามสามารถในการชําระคื นสูงสุดไม่เกิ นร ายละ 50,000 บ าท

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More