เปิ ดขั้นต อนสมั ครยื มเ งิน แอ ปกสิ กรไ ทย 10,000 ไม่ต้ องค้ำ ได้เ งินทุกอ าชี พ

อีกหนึ่ งธนาค ารใ หญ่ ในประเ ทศไ ทย ที่ทีบริก าร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่า นทางแ อป เป็นเ จ้าแ รกๆ

สำห รับ ธนาค าร กสิ กรไ ทย กับ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม ที่มีชื่ อว่า สินเ ชื่อเ งินด่ วนก สิกร Xpress Loan

ที่สามา รถขอ กู้ยื มเ งิน ผ่านแ อปมือถื อได้ ตั้งแต่ 10,000 สูงสุดที่ 1 ล้ านบ าท

โดยไม่ต้ องมีหลั กทรั พย์ ไม่ต้ องมีบุล คลมาค้ำปร ะกัน

สินเ ชื่อเงิ นด่ วน ธนาค าร กสิ กรไ ทย Xpress Loan เป็น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่สมั ครง่ ายๆ

ผ่า นทางแอ ปของธนาค ารกสิ กรไ ทย แอ ป K plus ใช้แค่บั ตรปร ะชาช นใบเดี ยวเท่านั้น

ซึ่งเปิ ดโอกา ศการ กู้ยื มเ งิน ให้หล ากหลา ยสา ยอาชี พทั้งพนั กงานปร ะจำ ฟรีแ ล้นซ์อาชี พอิ สระ

และผู้ประก อบกิจก ารก็สาม ารถยื่ นกู้ได้ ง่ าย แค่ มีแ อป K plus เท่ านั้นก็สาม ารถขอ กู้ยื มเ งิน ได้เลย

รา ยละเอี ยด สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม กสิก รไ ทย Xpress loan

-วงเ งิน กู้ยื มเ งิน ตั้ งแต่ 10,000 สูงสุ ดที่ 1 ล้า นบ าท

-สมั คร กู้ยื มเ งิน ง่า ยผ่ านแ อป K plus

-ไม่ต้ องมีหลั กทรั พย์ ไม่ต้ องค้ำป ระกัน

-ใช้เ อกส ารสมั ครน้อย

-ต้องมีแ อป K PLUS

วิธี สมั คร กู้ยื มเ งิน กสิ กรไ ทย Xpress loan ผ่านแ อป K plus

1.โห ลดแ อป K PLUS และสมั ครเพื่ อเข้าใช้งาน

2.ทำการใส่รหั สยืนยั นตัวตนในการเข้าใช้แ อป K PLUS ตามปกติ

3.กดไปที่เมนู “สินเ ชื่อ” ทางด้า นล่าสุดฝั่งซ้ ายของหน้าจอ

4.เมื่ อกดเข้าไปจะพบว่ามีหล ากหลายสินเชื่ อที่ทางกสิ กรมีไว้ให้บริก าร กดเข้าไปที่ “สินเ ชื่อเงิ นด่ วน”

5.แล้วก ดปุ่ม “สนใจให้ติ ดต่อกลับ”

6.เป็นอันเส ร็จสิ้นรอเจ้าหน้าที่ประสา นงานโทรติ ดต่อเพื่อให้ทำการยื่ นเอกส าร

ที่เราเตรี ยมตัวตามกระบ วนการขอยื่ นกู้เงิ นด่วนกสิ กรไ ทย

หรือกด สมั ครแบบอ อนไลน์

สอ บถามร ายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ที่ธนาค ารก สิกร: 02-888-8888

คุณสม บัติ สมั คร กู้ยื มเ งิน กสิ กรไ ทย Xpress loan

สัญช าติไ ทย

อายุ 20 ปีขึ้ นไป

อา ยุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อ นชำระแล้ วต้องไม่เ กิน 70 ปี

พนั กงานเงิ นเดื อน 7,500-15,000 ก็กู้ได้ หรือใครที่มีเงิ นเดื อนต่ำกว่านี้ก็สามา รถยื่นเอกส ารร ายได้ส่ วนอื่นๆ

มาร วมเพื่ อเป็นเอกส ารแสดงรา ยได้ได้เช่นกัน

เจ้ าของกิจก ารที่มีรา ยได้ต่อเดื อนเกิน 20,000 บ าท

ผู้ที่ประก อบอาชี พอิ สระ หรือฟรีแ ล้นซ์ที่มีร ายได้ เกิน 20,000 บ าทต่อเดื อน

เอกส ารสมั คร กู้ยื ม เงิน กสิ กรไ ทย Xpress loan

สำเน าบั ตรประชาช นที่ยังไม่หมดอ ายุ หรือ

สำเ นาบั ตรประจำตัวข้ารา ชการที่ยังไม่ห มดอายุ พร้ อมสำเ นาทะเบี ยนบ้ าน

สำเ นาใบเปลี่ ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกส ารแส ดงร ายได้ (เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

สลิปเ งินเดื อน 1 เดื อน อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน

หนั งสือรั บรองเ งินเดื อน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดื อน) พร้ อมสำเ นา Statement ย้อนหลัง 6 เดื อน

เอกส าร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบร ายเดือน ใช้ย้ อนหลังอย่ างน้อย 6 เดื อน (ต้องมีต ราประทั บพร้ อมลายเ ซ็นผู้จ่ ายเ งิน)

กรณีเงินเดื อนน้อยกว่าเก ณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมร ายไ ด้อื่น ๆ เพิ่มเ ติมได้ เช่น ค่ าคอมมิชชั่น ค่ าล่วงเว ลา เป็นต้น

ยื่นส ลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดื อน) พร้อม Statement (ที่เ งินเดือนเ ข้า) ย้อ นหลัง 6 เดือน เพิ่ มเติม

ข้อมูลbang-jaab

Show More