คนละค รึ่ง เฟ ส2 รับ3,500 ให้ 5ล้ านสิ ทธิ์

หลัง ครม. มีม ติอนุ มัติโค รงการ ค นละค รึ่งเ ฟส 2 พร้ อมเปิ ดระบบ www.ค นละค รึ่ง.com

ให้ประชาช นที่มีคุณสมบั ติตามเก ณฑ์สามา รถลงทะเบี ยนรั บเงิ น 3,500 บ าท ในวันที่ 16 ธ.ค. 63

เพื่ อจับจ่ ายผ่านแอ พพ ลิเ คชั่น เป๋ าตัง ได้ตั้ งแต่ 1 ม.ค.64 เป็ นต้นไป ซึ่งในการลงทะเบี ยน ค นละค รึ่งเ ฟส 2 มีจำน วนจำกัด

คือจะมีผู้ที่ได้รั บสิ ทธิใ หม่ 5 ล้ านคนเท่ านั้น

ดั งนั้น ผู้ที่ต้องการเ ป็น 1 ใน 5 ล้ านคนที่ได้รั บสิ ทธินี้จะต้องเตรี ยมตัวลงทะเบี ยนตามวันเว ลาที่โค รงการเปิ ดให้ลงทะเบี ยน

และทำต ามขั้ นต อนให้ถูกต้อง จึงจะได้รับสิ ทธิคนละค รึ่งเ ฟส 2 ได้

1.เข้าใจเงื่ อนไขของโค รงการ คนละค รึ่งเ ฟส 2 โคร งการคนละครึ่ งเฟ ส 2

เปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโค รงการอีกค รั้งในวันพฤ หัสบดี ที่ 16 ธ.ค. 63

โดยเริ่ มเปิ ดระบ บให้ลงทะเบี ยนตั้ งแต่ 06.00 น. ผ่า นเ ว็บไ ซต์ www.ค นละค รึ่ง.com จนกว่าจะค รบจำน วน 5 ล้ านสิ ทธิ์

ดั งนั้น สำหรั บคนที่ต้องการลงทะเบี ยนให้ทัน ควรจะเตรี ยมตัวให้พร้ อมตั้งแต่ก่อนถึงน าทีทอง

เวลา 06.00 น. เพื่ อให้มีเว ลาในการลงทะเบี ยนตั้งแ ต่เช้า

2.สำร วจคุณสมบั ติของตั วเอง

ก่อนที่จะตั้งนาฬิ กาป ลุก ลุกขึ้ นมาลงทะเบี ยนตั้งแต่ 6 โม งเช้า

ลองสำร วจคุณสม บัติของตัวเ องก่อนว่าต รงกับคุณสม บัติที่โค รงการต้องการหรือไ ม่

โดยผู้ที่มีสิ ทธิลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเ ฟส 2 จะต้องมีคุณสมบั ติต่างๆ ดังนี้

2.1 มีบั ตรประจำตั วประ ชาช นและเป็นบุคค ลสั ญช าติไ ทย

2.2 อา ยุตั้งแต่ 18 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

2.3 เป็ นผู้ที่ยังไ ม่เคยได้รับสิ ทธิจากมา ตรการ คนละค รึ่ง มาก่ อนเลย

(ถ้ารับสิ ทธิคนละครึ่ งในเ ฟส1 มาแล้ว สาม ารถกดต่ออ ายุสิ ทธิ คนละค รึ่งเ ฟส2 รั บเงิ นเ พิ่ม 500 บ าทผ่ านแ อพเป๋ าตัง)

หรือเป็นผู้ที่เค ยลงทะเบี ยนเพื่ อรับสิ ทธิ์ไ ม่สำเ ร็จ สามา รถเ ริ่มเข้าไปลงทะเบี ยนเพื่ อรั บสิ ทธิ์ในมา ตรการค นละค รึ่ง เ ฟส 2 ได้

2.4 ไ ม่เป็นผู้ที่ได้รับบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ

2.5 ไ ม่ได้จะใช้สิ ทธิ ช้อ ปดีมีคื น เพื่ อลดหย่ อนภา ษีในปีภ าษี 2563

3.เข้าใจขั้ นตอนก ารลงทะเบี ยน

การล งทะเบี ยน ค นละค รึ่งเ ฟส 2 และการใช้เงิ น จะต้องทำ 2 ขั้นตอ นหลั กๆ ดังนี้

3.1 ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ ค นละค รึ่งเ ฟส 2 ผ่าน www.คนละค รึ่ง.com

วิธีล งทะเบี ยน คนละครึ่ งเ ฟส 2 ต้องลงทะเบี ยนผ่านเ ว็บไ ซต์ค นละค รึ่ง (www.คนละค รึ่ง.com)

ให้ได้รับสิ ทธิให้สำเ ร็จ ก่อนที่จะไปใช้เงิ น 3,500 บ าทผ่ านแอ พพลิเ คชั่น เป๋ าตัง

โดยการลงทะเบี ยนรั บสิ ทธิจาก www.คนละค รึ่ง.com สามารถทำได้ต ามขั้นต อนต่อไปนี้

– เข้าไปที่เ ว็บไ ซต์ คนละค รึ่ง เพื่ อลงทะเบี ยนเข้าร่วมโค รงการ

– กดปุ่มสีแ ดงที่ระบุว่า ลงท ะเบี ยนรั บสิท ธิสำหรับปร ะชาช น

– อ่า นร ายละเอี ยดข้อตกลงและความยิ นยอมก่อนเข้าร่ วมโค รงการ หากต้องการเข้าร่ว มโค รงการคนละค รึ่งกดตกลงยิ นยอม

– กร อกข้อมูลส่ วนตัว เพื่อใช้ยืนยั นลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโค รงการค นละค รึ่ง

ชื่อ-นาม สกุล

เล ขบั ตรประจำตัวปร ะชาช น

รหั สหลังบั ตรประจำ ตัวประชาช น

วันเดื อนปีเกิ ด

เบ อร์โทรศั พท์

– กร อกร หัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบ อร์มือถื อของผู้ที่ลงทะเบี ยน

– เ มื่อระ บบได้รับข้ อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบี ยนรอรั บผลผ่ าน SMS

3.2 ลงทะเบี ยนแอ พพลิเค ชั่น เป๋ าตัง เพื่อใช้เงิ น คนละค รึ่งเ ฟส 2

– ดา วน์โ หลดแอ พพ ลิเคชั่นได้ที่ Play Store หรือ App Store และติ ดตั้งในโทรศั พท์มือถือ

– ค้นหาแอ พพลิเ คชั่น โด ยพิ มพ์คำว่า เป๋ าตัง และด าวน์โห ลดติ ดตั้งลงในโทรศั พท์มื อถือ

– เปิ ดแอ พพลิ เคชั่น เป๋ าตัง ที่ติ ดตั้งแ ล้วขึ้นมา จะพบว่าแอ พฯ ต้องการยืน ยันตัวตนผู้ใช้ง านของคุณ

ผ่ านรหั สลับ OTP (One Time Password) ซึ่งก็ต้องให้กร อกเบ อร์โทรศั พท์มือถือผู้ใช้ง านลงไปเพื่ อรอรับร หัส OTP

– จากนั้นระบ บจะทำการส่งร หัส OTP มาทางข้อคว าม ในโทรศั พท์มื อถือ พอได้มาแ ล้วก็ให้คุณก รอกรหั สนั้นลงไปในแ อพฯ

– ระบ บจะขอ PIN หรือร หัส 6 หลัก ผู้ใช้จะต้องตั้งรหั สรักษ าความป ลอดภั ย 6 หลักนี้เพื่อเข้าใช้งานแ อพฯ เป๋ าตัง ทุกครั้ง

ดังนั้ นผู้ใช้จึงต้องจำร หัส 6 หลั กนี้ไว้ให้ดี เพื่ อใช้ในการเข้าสู่แอ พพลิเค ชั่น

– เมื่อได้ร หัส 6 หลั กแล้ว ก็สาม ารถนำรหั สนี้เข้าใช้งานแอ พพลิเ คชั่น เป๋ าตัง ได้เลย

– สำหรั บผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์แล้วจะใช้จ่ ายเงิ นผ่านโค รงการ คนละค รึ่งเ ฟส 2 สาม ารถทำตามขั้ นตอนต ามภาพด้ านล่างนี้

อย่ างไรก็ต าม ในวันนี้ 16 ธ.ค.63 เตรี ยมลงทะเบี ยน ค นละค รึ่งเ ฟส2 อีก 5 ล้ านสิ ทธิกันได้เ ลยจ้า

ข้อมูลphurlenlen

Show More