พ่ อแ ม่รี บดูสิ ทธิ์ รับเงิ นช่ วยเหลื อบุ ตรจากรั ฐ 43,200 บ าท ตล อดโค รงการ

สำหรับพ่ อแ ม่ ผู้ปกค รอง ที่มีบุต รหล าน สาม ารถรับเงิ นช่ว ยเห ลือเ ด็กของทางรั ฐบ าล โดยผู้ที่สาม ารถ รับสิ ทธิ์ได้นั้น

คือพ่ อแ ม่ ผู้ปกคร อง ที่มีเ ด็ก อายุ 0-6 ปี โดยก ลุ่มนี้ กระท รวงพั ฒนาสังคม

และคว ามมั่ นคงของมนุ ษย์ (พม.) จั ดให้อยู่ในก ลุ่มเป ราะบ าง

สำหรับสิ ทธิช่วยเห ลือเด็ กนั้น สามา รถขอรับร ายได้อยู่ 2 ช่องท างคือ

-เงิ นอุดหนุ นเพื่อการเ ลี้ยงดูเด็ กแร กเ กิด (พ่อแ ม่มีฐา นะย ากจน)

-เงิ นสงเค ราะห์บุ ตร (พ่ อแ ม่มีประกันสั งคม)

ซึ่งทั้ง 2 โค รงการ จะได้รับเ งินช่ วยเห ลือ 600 บ าท/เดื อน จนกว่าเด็ กจะมีอ ายุครบ 6 ปี (ไม่เ กินคนละ 43,200 ตลอดโ ครงการ)

หากค รอบครัวไหน ที่ลงรั บทั้ง 2 ช่อ งทาง ก็จะได้รับรว มกันทั้งหมด 1,200 บ าท/เดื อน

หากคร อบครัวใด มีลู ก 4 คน จะต้ องเอาสิ ทธิของพ่ อ 3 คน และอี กคน ใช้สิ ทธิของแม่ ในการรับเ งินนี้

***หากบุ ตรจากไป หรื อยกบุ ตรให้คนอื่น ตามกฏห มาย / บุต รครบ 6 ปี จะห มดสิ ทธิ รับเงิ นต่อทันที

*** หรือประกั นสังคมสิ้ นสุดลง เงิ นนี้จะหม ดสิ ทธิทันที

สถ านที่ติดต่อ

-โคร งการเ นอุดหนุ นเพื่ อการเลี้ ยงดูเ ด็กแ รกเ กิด

เทศบ าล

เขต

อบต

-โคร งการเ งินสงเคร าะห์บุ ตร

ฝ่ายบุคค ลประจำบริ ษัท

สำนักงานประ กันสังคม

เก ณฑ์พิจา รณาเงิ นอุดห นุนเพื่อการเ ลี้ยงดูเ ด็กแ รกเ กิด

-เด็ กต้องมีสัญช าติไ ทย

-พ่ อหรือแ ม่ ต้องมีสั ญช าติไ ทย

-เกิ ดหลัง 1 ตุล าคม 2558

-คร อบค รัวมีฐ านะย ากจน

-ไม่ได้อยู่ในสถา นสงเค ราะห์ของรั ฐ หรือเ อกช น

-พ่ อแ ม่ต้องมีร ายได้ไม่เกิน 100,000 บ าท/คน/ปี

เก ณฑ์พิจ ารณาเงิ นสงเค ราะห์บุ ตร (ประกั นสังคม)

-เป็นบุ ตรที่ช อบด้วยกฏหม าย

-อายุ 0 – 6 ปี

-เหม าจ่ ายร ายเดื อน 600 บ าท

-รับสิ ทธิไม่เกิน 3 คน

ข้อมูลphurlenlen

Show More