ธนาค ารอ อมสิน ให้ร ายละไม่เ กิน 200,000 บ าท ผ่อ นเพี ยง 1,000 ต่อเดื อน ไม่ต้ องค้ำ

ธนาค ารออ มสิน” ออ กสิ นเชื่ อใ หม่ สินเชื่ อโค รงการธนาค ารประชาช น ตา มนโยบ ายของรั ฐบ าล

เพื่ อใช้ เงิ นทุนหรือเงิ นทุนห มุนเวี ยนในการปร ะกอบอ าชีพ หรือเป็นค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็ นต่อการดำร งชีพ

หรือชำระห นี้อื่นๆ สินเชื่ อที่ส นับส นุนให้ปร ะชาช นประกอบอ าชีพ หรือมีธุ รกิจขน าดย่ อมเป็นของตั วเอง

โดยให้สินเชื่ อเพื่ อเป็นเงิ นทุ นหรือ ใช้ในการห มุนเวี ยนในการใช้จ่ ายและชำระห นี้ต่ างๆ

คุณส มบั ติผู้กู้

เป็นผู้ปร ะกอบการร ายย่ อย หรือผู้มีร ายได้ปร ะจำ

เป็นผู้ที่ยั งไม่ได้ประ กอบอาชี พใดๆ ที่มีคว ามตั้งใจจะปร ะกอบอ าชีพ อิสระร ายย่ อย

อา ยุค รบ 20 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป เมื่อร วมอ ายุผู้กู้และระยะเว ลาชำระคื นต้องไม่เ กิน 65 ปี

เป็นผู้มี ถิ่นที่อยู่แ น่นอน สามารถติ ดต่อได้

มีสถา นที่ประกอบอ าชีพแ น่นอน

เปิ ดบั ญชีเงิ นฝากประเ ภทเ ผื่อเรี ยก ณ สาข าที่ยื่ นขอกู้เงิ น

จุดเ ด่นของบริก าร

1.เป็นเจ้ าของกิจก ารขน าดเ ล็ก ที่ต้องการเ พิ่มร ายได้

2.มีความตั้ งใจจะประกอบ ธุร กิจข นาดเล็ ก

3.มีสถ านที่ประกอ บอา ชีพ หรือให้บริก ารลู กค้ าที่แ น่นอน

4.มีสมุดบั ญชีเงิ นฝาก กับธนาค ารอ อมสิน

เอกส ารประก อบคำขอกู้

1.รูปถ่ าย 1 นิ้ว และภ าพถ่ายกิจก าร อย่ างละ 1 รูป

2.สำเ นาบัต รประจำตั วประชาช น และทะเบี ยนผู้กู้

3.สำเ นาใบทะเ บียน ทะเบี ยนพาณิ ชย์ / ทะเบี ยนการค้ า หรือเอกส ารอื่นที่แส ดงว่าปร ะกอบธุ รกิจ

เช่น สัญ ญาเช่ า4.สถานป ระกอ บการ, บิ ลใบสั่งซื้ อสินค้ า, แบบแส ดงรา ยการภ าษีเงิ นได้ ฯลฯ (ถ้ามี)

5.สำเน าใบเสร็ จเงิ นกู้ หรือ Statement จากธนาค ารที่ติ ดต่ออยู่ ย้อนห ลัง 6 เดื อน (ถ้ามี)

6.เอกส ารหรือข้อมูลแส ดงรา ยรับ – รา ยจ่ าย

วงเงิ นให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสาม ารถในการชำระคื น ไม่เกินรา ยละ 200,000 บ าท

ข้อมูลphurlenlen

Show More