มาแ ล้ว ราค าท องล่าสุ ดวันนี้ 15 ธ.ค. 63

วันที่ 15 ธันว าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไ ทย ครั้งที่ 1 เมื่อเ วลา 09.24 น.

โดยราค าทองล่าสุดวันนี้ ได้มีการปรั บขึ้นมา 50 บ าท หลั งจากที่ราค าทองได้ร่ วงลงไป เหลื อไม่ถึงบ าทละสองห มื่นเจ็ ดพัน

โด ยวันนี้ท องคำแ ท่ง รั บซื้ อบ าทละ 26,000 ข ายอ อกบ าทละ 26,100 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รั บซื้ อบ าทละ 25,529.44 ข ายอ อกบ าทละ 26,600 บ าท

5 ข้อค วรรู้ก่อนซื้ อท อง

1 ร้า นทองต้องแส ดงราค าข ายทองแ ท่งและท องรูปพร รณของแต่ละวันชั ดเ จน มีการแ สดงราค ารับซื้ อคื น

และมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติ ดที่ห น้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเ ภทสินค้ าชั ดเจ นว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไล

3 มีการระบุชั ดเจ นว่า มีเป อร์เซ็ นต์ทองเท่ าไร เช่น 96.5 เป อร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโ ก้ของโรงง านผู้ผ ลิต

5 ต้องระบุน้ำหนั กของทองแต่ละชิ้นให้ชั ดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More