บ.เอเชี่ ยน ฮอนด้ ามอเต อร์ จำกัด เปิ ดรับสมั ครพนั กงาน วุ ฒิม.3 ขึ้ นไป

บริษั ท เอเชี่ ยน ฮอนด้ ามอเต อร์ จำกัด เปิ ดรับสมั ครพ นักงาน ฝ่ ายผลิ ตจำน วน 50 อั ตรา

วุฒิม.3 ขึ้นไป เริ่มง านวันที่ 21 ธันว าคม 2563

บริ ษัท นิปป อน ค อนโป (ประเ ทศไท ย) จำกัด เป็นบ ริษัทฯ ที่ทำธุร กิจเกี่ ยวกับการบริ หาร

คลั งสินค้ าและการบร รจุหี บห่อให้กับ บริษั ท เอเชี่ ยน ฮอน ด้า มอเ ตอร์ จำกัด (นิคมอุ ตสาหกร รมเวลโ กรว์)

คุณสม บัติของผู้สมั คร

-ชา ย/หญิ งอายุ 18 – 35 ปี

-วุ ฒิการศึ กษาม 3 ขึ้น ไป

-สา มารถทำงานล่ วงเวล าได้

-ค่ าจ้าง 330 บ าทต่อวัน

-ค่ าอาห าร 20 บ าทต่อวัน รวม 350 บ าทต่อวัน

-มี OT ทุกวั นวันละ 4 ชั่วโ มงชั่วโ มงละ 60 บ าท รวม 594 บ าทต่อวัน

-ผ่า นทดล องงานมีสิ ทธิ์ส อบ เป็นพ นักง านประจำ

-เบี้ ยขยั น 400 /500/ 600

-ชุ ดยูนิฟ อร์ม-หมวก

-มีปร ะกันสั งคม

-ตรว จสุขภ าพป ะจำปี

-วันหยุ ดประเพ ณี 13 วัน

-เงิ นช่ว ยเห ลือ พนั กงาน

-เงิ นช่ วยเห ลือง านมงคล

-รถรั บ-ส่งพนั กงาน ส ายบ างนา- เทพารั กษ์ เคห ะบ างพลี ฉะเชิ งเทรา ชล บุรี บ างบ่อ เสาธงน อก บ างโฉ ลง

เอกส ารประก อบการสมั คร

-รูปถ่ ายขน าด 1 นิ้ว 3 รูป

-สำเ นาบั ตรประจำตัว ประชาช น 2 ชุด

-ทะเบี ยนบ้ าน 2 ชุด

-วุ ฒิการศึ กษา 2 ชุด

-สำเ นาผ่ านการเก ณฑ์ทห าร 2 ชุด

ผู้ที่กำลังห างาน สนใจสมั ครงาน สามา รถติ ดต่อได้ที่ พี่เปรี้ ยว 086-878-9705 พี่บ อย 080-625-1511

เข้ามาติ ดต่อเขี ยนใบสมั ครได้ที่ บริษั ท เอเชี่ ยน ฮอนด้ ามอเต อร์ จำกัด นิค มเวลโ กรว์

เล ขที่ 99 หมู่ 9 ซอ ย 12 ตำบลบางวัว อำเภ อบ างปะกง จังหวั ดฉะเชิ งเท รา 24180

ข้อมูล2benews

Show More