เราเที่ ยวด้ วยกัน เพิ่ มอีก 1 ล้านสิท ธิ์ เริ่ ม16 ธันว าค ม 2563

โค รงการ “เราเที่ ยวด้วยกัน” เพิ่มอีก 1 ล้ านสิ ทธิ์ เริ่ มใช้ 16 ธ.ค.63-30 เม.ย.64

ได้ทุ กจัง หวัด รวมจัง หวัดตามทะ เบี ยนบ้ านของผู้ใช้สิ ทธิ์ พร้อมเพิ่มเงิ นสนั บสนุนค่ าอาหาร

เป็น 900 บ าท ในวันจั นทร์-พฤหัส บดีจากกรณีโค รงการ “เราเ ที่ยวด้ วยกัน”

ที่รั ฐบ าลเปิ ดให้ประชาชนได้ลงท ะเบียน รับสิทธิ์ใช้จ่ายตามโค รงการ

เพื่อกระ ตุ้นการใช้จ่ ายภา คประชาช นผ่านการท่องเที่ ยวภายในประเ ทศ

ช่วยเพิ่มสภา พคล่ องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแ รมและธุรกิจที่เกี่ย วเ นื่อง

สนั บสนุ นการสร้างงานและฟื้ นฟูเศ รษฐกิจของประเทศในอ งค์ร วม

ซึ่งมีการขย ายเวลาของโค รงการออกไป จนถึงวันที่ 30 เมษ ายน 2564

และเมื่อลงท ะเบี ยนสำเร็จ สามารถใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาห าร หรือสถา นที่ท่องเที่ ยว

ได้ทุกจังหวัดทั่วประเ ทศ รวมจังหวัดตามท ะเบี ยนบ้ านของผู้ใช้สิท ธิ์โดยมีการเ พิ่ม

จำนวนห้องพั กในโค รงการเราเที่ ยวด้ว ยกัน จากเดิม 5 ล้ านคื น เป็น 6 ล้ านคื น

ซึ่งจำนวนห้ องที่เพิ่มมาจะสนั บสนุนเฉ พาะ E-voucher แต่ไม่อุดห นุนค่ าที่พัก

และในจำน วน 1 ล้า นสิ ทธิ์ที่เพิ่มในครั้งนี้ จะเริ่มใช้สิ ทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2564 ซึ่งโร งแ รมหรือที่พัก

สามา รถทำการจ องห้องพั กให้กับประชาช นผู้มีสิท ธิ์

ตามวันที่ขย ายโค รงการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 06.00 น. เป็น ต้นไป

ในส่ วนของการสนั บสนุ นส่วนลดค่ าโรงแ รมที่พัก รั ฐบ า ลจะสนั บสนุ นค่ าโรงแ รม 40%

ของราค าที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บ าท ต่อห้องต่ อคืน

โดยจำกัดสิ ทธิ์คนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้ แต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป)

จากเดิมประชาช นจองที่พั กได้ไม่เกิน 10 คืน ต่อ 1 สิทธิ์ โดยเมื่อจองที่พั กแล้ว

ไม่สามารถยกเ ลิกการจองหรือเปลี่ ยนแปลงภายหลังได้ส่วนของการส นับส นุนส่วนลดค่ า

อาห ารและค่ าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว รั ฐบ าลจะส นับส นุนคูปองอาห าร/ท่องเ ที่ยว

มูลค่ า 600-900 บ าทต่อห้อ งต่อคืน ให้กับประชาช น เมื่อ check-in โรงแ รมสำเ ร็จ

แบ่ งเป็นวันจั นทร์-พฤหั สบดี รับ 900 บ าท และวันศุ กร์-อา ทิตย์ รับ 600 บ าท

โดยจะได้รั บคูป องอาหาร/ท่องเที่ ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น.

ของวัน check-in โดยคูปองจะห มดอ ายุเวลา 23.59 น. ของวัน check-out

ซึ่งคูป องอาหาร/ท่องเที่ ยว สามารถใช้ได้ที่ร้ านอาหารและสถา นที่ท่องเที่ ยวที่ร่วมโค รงการ

โดยประชาช นชำระ 60% และรั ฐบ าลสนั บสนุ นอีก 40% ผ่านการตัดเงิ นจากคูปอง

ขณะที่ การสนั บสนุนค่ าเดินทางโดยเครื่ องบิน ประชาช นที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อ

รับเงิ นสนั บสนุนค่ าตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแ รมผ่านโค รงการเราเที่ ยวด้วยกันเท่านั้น

โดยมีสิ ทธิ์ในการได้รับเงิ นสนั บสนุนค่ าตั๋วเครื่องบิน 2 สิ ทธิ์ผู้โดยส าร ต่อ 1

ห้องโรงแร มที่จอง ทั้งนี้เงิิ นสนั บสนุนค่ าตั๋วเครื่ องบินเท่ากับ 40%

ของราค าค่ าตั๋วเครื่ องบิน แต่ไม่เกิ น 2,000 บ าท ต่อผู้โ ดยส าร (เริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)

สิ ทธิ์เ พิ่มเติมรับเงิ นสนั บสนุนค่ าตั๋ วเครื่ องบิ นเท่ากับ 40% ของราค าตั๋ วเครื่ องบิน

แต่ไม่เ กิน 3,000 บ าท ต่อผู้โดยส าร เมื่ อเดินท างท่ องเที่ ยวไปยัง ภูเก็ ต พังงา

กระบี่ สุร าษฎร์ ธานี สงข ลา เชี ยงใ หม่ และเชี ยงร าย สำหรับผู้ที่ออกตั๋ วเ ดินทาง

และเดิ นทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันว าคม 2563 เป็นต้นไป

ประชาช นต้องจ่ ายเงิิ นค่ าตั๋ วเต็ มจำน วนไปก่ อน ณ ตอนจ องตั๋ วเครื่ องบิน

และต้องมีการเดิ นทางในเที่ ยวบิ นนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out

ที่โร งแร มที่จ องไว้กับโค รงการจ ริง ซึ่งจะจ องตั๋ วเค รื่องบิ นเป็นประเภ ทไปหรือก ลับ

หรือทั้งไปและก ลับจากจังหวั ดที่อยู่ภา คเดี ยวกันจังหวั ดที่จ องโรงแ รม

(กร ณีขึ้นลงคนล ะจังห วัดก็สาม ารถทำได้ กับเป็นจังหวั ดที่อยู่ในภ าคเดี ยวกันกับจังห วัดที่จองโรงแ รม)

โดยวันที่เดิ นทางไปหรือก ลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out

โรงแร มที่จองผ่านโค รงการไม่เ กิน 5 วัน และการเดิ นทางกลับจากการท่องเที่ ยวจะต้องอยู่ภ ายใน

30 เมษ ายน 2564ทั้งนี้ เงื่ อนไขสำหรับประชาช น ในการเข้าร่ วมโค รงการ

เป็นบุคค ลสัญช าติไ ทย มีบั ตรประจำตั วประชาช น

มีอ ายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูร ณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะ เบี ยน

เริ่ มลงทะ เบี ยนได้ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 และสามา รถใช้สิ ทธิ์ได้ถึง 30 เมษ ายน 2564

ข้อมูลthairath

Show More