เตรี ยมม อบของขวั ญปีใ หม่ 2564 ปรั บเพิ่ มเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร

นา ยสุช าติ ชมก ลิ่น รั ฐมนต รีว่าการกร ะทร วงแร งง าน กล่ าวถึงการเต รียมของข วัญปีใ หม่ 2564

เพื่ อมอบให้แ ก่ผู้ใช้แ รงงาน ลู กจ้ าง นา ยจ้ าง สถ านประกอบกิ จการ และป ระชาช น ว่า

ขณะนี้ทุกกร มในสังกั ดกระท รวงแ รงงาน กำลังรว บรวมและจัดเต รียมของขวั ญปีใหม่ที่กระทร วงแร งงาน

จะมอบให้ทุก คนในปี 2564 อย่ างเช่ น สำนักงานประกั นสังคม จะปรั บเพิ่มเงินส งเค ราะห์บุต รจาก

เ ดิมเดื อนละ 600 บ าท เป็นเ ดือนละ 800 บ าท และป รับเพิ่ มเงิ นค่ าคลอ ดบุ ตรเห มาจ่ าย

จากครั้ งละ 13,000 บ าท เป็นค รั้งละ 15,000 บ าท

ขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดประกันสังคมแล้ว และได้เตรียมนำเส นอเข้าที่ปร ะชุม

baby.haijai.com/neonatal_skin/

คณะรั ฐมน ตรี (ครม.) รับท ราบในวันพรุ่ งนี้ (15 ธ.ค.63) นอ กจากนี้ บอ ร์ดประกั นสังคม

ยังเ ห็นชอบให้ป รับลดอั ตราเงิ นส มทบ ในส่ว นของน าย จ้างและลู กจ้ างผู้ประกั นตน เห ลือฝ่ ายละ 3%

หลังจากที่ได้เคยปรั บลดในช่วงเดื อนกันย ายน-พฤศจิ กายน 2563 เป็นเวลา 3 เดื อน

ให้นำส่งฝ่ ายละ 2% เพื่อช่วยล ดภาระค่ าใช้จ่า ยให้ทั้งน ายจ้ างและลู กจ้า งผู้ประกัน ตนจากผล

จาก CO VID ซึ่งค าดว่าจะเป็นเงิ นหมุนเวี ยนในระบ บเศร ษฐกิจกว่า 2 หมื่ นล้า นบ าท

และหากคิ ดเป็นจำนว นเงิ นที่จะประหยั ดได้ มีเ งินเหลือจำ นวน 300 บ าทต่อเดื อน อย่ างไรก็ตาม

ขณ ะนี้อยู่ระห ว่างการดำเนิน การตามขั้นตอนกฎหม าย

รั ฐมนต รีว่าการกระท รวงแร งงาน กล่ าวต่อไปว่า ในส่วนข องกรมสวั สดิการและคุ้ มคร องแร งงาน

ก็ได้เตรี ยมของขวั ญปีใ หม่ 2564 เกี่ ยวกับการจั ดฝึกอบร มเจ้าหน้าที่ค วามป ลอดภั ยในการทำง าน (จป.)

โดยไม่เสี ยค่ าใช้จ่ าย ส่วนกร มการจั ดหางาน จะปล่ อยกู้ก องทุนรั บงานไปทำที่บ้ าน แบบป ลอดด อกเ บี้ย

ทั้งนี้ คว ามคื บหน้ าที่ชัดเ จนกระทร วงแ รงงานจะแถ ลงข่ าวให้ทร าบต่อไป

ข้อมูลmumkhao

Show More