ธ.อ อมสิ นใจดี ผู้ถื อ บั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ ยื มเงิ นไ ด้เลยสู งสุด 50,000 บ าท

ธนาค าร ออ มสิน ที่มีชื่ อว่า “สินเชื่ อ โค รงการ ธนาค าร ประชาช น สำหรับผู้มี บัตร สวัสดิ การ แห่ งรั ฐ”

เปิ ดโอกา สให้ประชาช น ผู้ถื อบัต รสวัสดิก ารแห่งรั ฐ กู้ยื มเ งินได้ โดยไม่ต้ องใช้คนค้ำ

ดอ กเบี้ ยต่ำ ผ่อ นน านถึง 6 เราลอ งไปฟังร าละเอี ยดพ ร้อมกันเ ลยจ้า

คุ ณสมบั ติผู้กู้

— เป็ นผู้ที่ได้รั บสิ ทธิ์สวั สดิการแห่ งรั ฐ​

— เป็นคนสั ญชา ติไ ทย

— มีอายุค รบ 20 ปีบริบู รณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอ ายุของผู้กู้ กับระ ยะเวลา ที่ชำระเงิ นกู้ อายุต้อ งไม่เ กิน 70 ปี

— มีการปร ะกอบอ าชีพ มีง านทำ ไม่ว่า งงาน

— มีถิ่ นที่อยู่แ น่นอน สามา รถติดต่อไ ด้ง่าย

วงเ งินกู้ยื ม

— สูงสุ ดได้ถึง 50,000 บ าท

อัต ราด อกเบี้ ยเ งินกู้

— อัต ราด อกเบี้ ยคงที่ ร้อ ยละ 0.75 ต่อเดื อน

ระยะเว ลาชำระคื นเ งินกู้

— ตั้ งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลั กประกัน

— ใช้บร รษัท ประกั นสินเ ชื่อ อุตสา หกร รม ขน าดย่ อม (บสย.) เป็นหลั กประ กันเงิ นกู้

ค่ าธร รมเนี ยม

— ไม่เสี ยค่ าธร รมเนี ยม ในการใช้บริ การสินเ ชื่อ

เอกส ารประก อบการกู้

— สำเ นา บัต รประชาช น และ สำเ นา ทะเบี ยนบ้ าน

— สำเ นา บั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ

— เอกส าร แส ดงร ายได้ ในการประกอบอ าชีพ

— สมุดบั ญชีเงิ นฝาก เอกส ารร ายรั บร ายจ่ าย (ถ้ามี)

— รูปถ่ าย สถ านที่ ประก อบอ าชีพ

ใค รที่กำลัง สนใจ สาม ารถ ที่จะติ ดต่อ สอ บถาม รา ยละเอี ยด ได้ที่ ธนาค าร ออม สิน ทุกส าขา ใกล้บ้ านท่านเลยนะครับ ขอให้โ ชคดี

ข้อมูลphurlenlen

Show More