บ.ไพ ร์ม สตี ล มิ ลล์ จำกัด เปิ ดรั บสมั คร ช่า ง/ฝ่ ายผลิ ต เงิ นเดื อน 11,000 บ าท

บริ ษัท ไพร์ม สตีล มิ ลล์ จำกัด เปิ ดรับส มัคร ช่าง/ฝ่า ยผ ลิต รว ม 38 อัต รา เงิ นเดื อน 11,000 บ าท

ร ายละเอี ยดตามเอกส ารที่แน บด้าน ล่าง

1.ฝ่ ายช่ าง จำน วน 22 อั ตรา

2. ฝ่า ยผลิ ต จำ นวน 18 อัต รา

Cutting operating จำน วน 5 อัต รา

-ช ายอ ายุ 20-30 2 ปีผ่ านการเก ณฑ์ทห ารแล้วเ ท่านั้น

-วุ ฒิการศึ กษาม 3 ขึ้นไป

-ขยั นอ ดทนต รงต่อเว ลาทำงานภ ายใต้แ รงก ดดันได้มีป ระสบก ารณ์จะพิจาร ณาเป็นพิเศ ษ

ช่างซ่ อมบำรุง Mechanical Staff จำน วน 5 อัต รา

-ชา ยอายุ 20-35 ปี

-วุ ฒิการศึ กษาปว ชขึ้นไป สา ขาช่ างกลโรง งานหรือสาขาที่เกี่ ยวข้อง

-เชื่ อมงานได้ ตั ดแ ก๊สได้ทำ งานภ ายใต้แ รงกด ดันได้มีประสบ การณ์จะพิจ ารณาเป็นพิเ ศษ

QC inspector จำน วน 2 อัต รา

-ชายอา ยุ 21 -30 ปี ผ่ านการเก ณฑ์ท หารแล้วเท่านั้น

-วุ ฒิการศึ กษาม 6 ขึ้นไป

ฝ่ ายผ ลิต Production Operator จำน วน 10 อัต รา

-ชา ยอายุ 21 – 30 ปี ผ่า นการเก ณฑ์ท หารแล้ว

-วุ ฒิการศึ กษาม 3 ขึ้นไป

ช่า งถ อดปร ะกอบ Rolling Staff จำน วน 5 อัต รา

-ชา ยอายุ 20 -35 ปี วุ ฒิการศึ กษาปวช ขึ้นไป สาขาช่ างกลโรง งานเท คนิคการผลิ ตหรือสาขา อื่นที่เกี่ ยวข้อง

-สามา รถทำงานห นักได้ทำง านภายใต้แร งกด ดันได้มีปร ะสบกา รณ์จะพิจ ารณาเป็นพิเ ศษ

ช่ างก ลึงช่ างเ จียร Milling Staff จำน วน 10 อัต รา

-ชา ยอายุ 20 – 35 ปี วุ ฒิการศึ ก ษาปวช ขึ้นไป สาขาช่ างกลโรงง านเทค นิคการผลิ ตหรือสาขาอื่นที่เกี่ ยวข้อง

-กลึ งงานได้ เจี ยร์ง านได้ทำงา นภา ยใต้แร งกดดั นได้มีประสบก ารณ์จะพิจ ารณาเป็นพิเ ศษ

Warehouse Operator จำนวน 1 อัต รา

– ชา ยอ ายุ 20 -32 ปี ผ่า นก ารเก ณฑ์ท หารแล้วเท่านั้น วุ ฒิการศึ กษาม 3 ขึ้นไป

-ขยั นอด ทนต รงต่อเวลาทำ งานภ ายใต้แ รงกด ดันได้มีประสบก ารณ์จะพิจาร ณาเป็นพิเ ศษ

พนัก งานขั บเคร Crane driver จำน วน 2 อัต รา

-ช ายอ ายุ 20- 32 ปี ผ่า นการเก ณฑ์ท หารแล้ว วุฒิ การศึ กษาม 3 ขึ้นไป

-สาม ารถขับเค ลื่อนได้ทำงานภ ายใต้แ รงกดดันได้มีประสบก ารณ์จะพิจา รณาเป็นพิเ ศษ

ผู้ที่ สนใจสมั ครงานกรอ กใบสมั ครไ ด้ที่ป้อมร ปภของบริษั ทหรือส่งไ ฟล์ประวั ติมาทางอีเม ล Naphak@primesteelmill.com

เริ่ มนัดสัมภา ษณ์งา นค รั้งที่ 1 วันที่ 5 มกร าคม 2564

เ ริ่มง านครั้งที่ 1 วันที่ 15 มก ราคม 2564

บริ ษัทหยุ ดปีใ หม่วันที่ 25 -4 มกร าคม 2563 สามาร ถกร อกใบสมั คร พี่ป้ อมรปภ ได้

เตรี ยมเอกส ารอย่ างละ 1 ฉบั บ รูปถ่ าย 1 รูป

เวลาทำ งาน 07:30 น -16:30 น ในส่ วนโรง งานทำงาน 6 วันหยุ ดสัปด าห์ละ 1 วัน เวลาทำ งานในส่ วนสำนั กงานจัน ทร์-เส าร์

บริ ษัท ไพ ร์ม สตี ล มิ ลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อม ตะซิตี้ โซ นจีน

7/447 ซอย 6 ตำ บล ม าบย างพร อำเ ภอปล วกแดง ระย อง 21140

โทร 038-018-261 ต่อ 117

ข้อมูล2benews

Show More