กร มอุตุฯเตื อน อุณห ภูมิล ดลง เย็ นย ะเยื อก

วันที่ 16 ธ.ค.2563 กรมอุตุนิ ยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้า งหน้า

บริเ วณ ความกดอา กาศสูงห รือมวลอา กาศเย็นกำลังค่ อนข้างแ รงจากประเ ทศจี นได้แ ผ่ลง

มาป กคลุ ม ภ าคตะวันออ กเฉีย งเหนื อและทะเ ลจีนใต้แ ล้ว ค าดว่าจะแผ่ ลงมาป กคลุ มประเท ศไ ทยต อนบ นในวันนี้ (16 ธ.ค. 63)

ลัก ษณะเช่ นนี้จะทำให้บริเ วณประเ ทศไทยต อนบ นอุณห ภูมิจะลด ลง 1-3 อง ศาเ ซลเซี ยส และมีอา กาศเย็ นถึงหน าว

กับมีลมแ รง สำหรับบริเ วณยอ ดดอยและย อดภูมีอาก าศหน าวถึงหนา วจั ด ขอให้ประชาช นบริเ วณ

ภ าคตะวันอ อกเ ฉียงเหนื อดูแลสุขภ าพเนื่ องจากอ ากาศที่หน าวเย็ นลงด้วย สำหรับ มรสุ มตะวันอ อก

เฉี ยงเ หนือที่พัดปกคลุมอ่ าวไ ทยและ ภาคใต้เริ่มมี กำลังแ รงขึ้น ทำให้ภ าคใต้มีฝ นเพิ่มขึ้นและมี

ฝนตกหนั กบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเ วณภา คใต้ตอนล่างร ะวังอั นต รา ยจากฝนที่ตก หนั กไว้ด้วย

ฝุ่น ละอ อง ขนาด เล็ก ในระยะนี้ล มที่พัดปกค ลุมประเทศไท ยตอนบ นเริ่มมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้การสะ สมข องฝุ่นล ะออง

หม อกค วันลดลงกว่าเมื่ อวานไปเ ล็กน้อย พยากรณ์อาก าศสำหรั บประเทศไ ทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันนี้

ถึงเ วลา 06.00 น.ขอ งวันที่ 17 ธ.ค.นี้ ภา คเหนื อ อาก าศเย็ นถึงหน าว และ อุณห ภูมิจะ ลดลง 1-2 อง ศาเซ ลเซี ยส

กับมีหม อกในตอ นเช้า และมีหม อกหนาในบ างพื้นที่ อุณห ภูมิต่ำสุด 15-22 อง ศาเซ ลเซี ยส

อุณ หภูมิสู งสุด 30-35 อง ศาเ ซลเซี ยส บริเว ณยอ ดดอ ยอากาศหน าวถึงหน าวจั ด

อุณห ภูมิต่ำสุด 5-14 อง ศาเ ซลเซี ยส ลมตะวันอ อกเฉี ยงเ หนือ ควา มเร็ว 10-20 กม.ต่อชม.

ข้อมูลmumkhao

Show More