คนละค รึ่ง เฟ ส 2 สิ ทธิเต็ มแ ล้ว

เรี ยกได้ว่าสา ระพั ดปั ญห ากันเลยทีเดี ยวสำหรับการเ ปิดลงทะเบี ยนคนละค รึ่งเ ฟส 2 และเฟ สแร กกดรับสิ ทธิ 500

ล่า สุดเ กิดปั ญห าระ บบ OTP ส่งช้ ามาก และระบ บเป๋าตั งก็ล่ ม ทำเอ าบ่ นกันอุ บเลยทีเดี ยว

แต่ล่าสุ ดก็ต้องแส ดงความเ สียใจกับผู้ที่ลงทะเบี ยนไม่ทันล่า สุดสิ ทธิเต็ มแล้วจ้า

หม ดสิ ทธิแ ล้วจ้า

เต็ มแล้ วจ้า

สำหรับเฟ สแ รกกดรับ 500 เ ข้าไปที่ G-Wallet บนแ อปพลิ เค ชั่นเ ป๋าตัง แล้วกดเ มนูคนละค รึ่ง

อ่ านเงื่ อนไขร ายละเ อียดโค รงการคนละค รึ่งเ ฟส 2 ก่อ นกดย อมรับเงื่ อนไขและยื นยันสิ ทธิ

แส ดงผลการรับสิ ทธิสำเร็ จ เพี ยงเท่านี้ก็เป็นอันเ สร็จสิ้นการยืน ยันเข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่งเ ฟส 2 แล้ว

ทว่าปุ่ม ดังกล่ าวไม่มีวันหม ดอายุ จะกดเมื่อ ไหร่ก็ได้แต่ เงิน 500 บ าท จะเ ริ่มเข้าตั้งแ ต่วันที่ 1 ม.ค. 64

และสามา รถใช้ได้ย าวจนถึงเดื อน มี.ค. 64

ข้อมูลmumkhao

Show More