คนละค รึ่ง เปิ ดตัวช่ วยสำห รับผู้ที่ยื นยั นตัวต นไม่ผ่ าน ง่ ายๆเพี ยง 5 ขั้นต อน

สิ ทธิเต็ มเรี ยบร้ อยแล้ว สำหรับการเ ปิดให้ลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเ ฟส2 เมื่ อวันที่ 16 ธ.ค.63

ตั้งแต่เว ลา 06.00 น.เป็ นต้นไป จำน วน 5 ล้า นสิ ทธิ พบว่าภ ายใน เวลา 2 ชั่วโ มงสิ ทธิเต็ มหมดแ ล้ว

และหล ายคนยังเจ อปั ญห ารอร หัส otp น านมาก ส่วนค นที่ยืนยัน ตัวตนไม่ ผ่าน ทางด้ าน

แฟ นเพ จเฟ ซบุ๊ก Krungthai Care โพ สต์ภาพพร้ อมระบุข้อ ความว่าก รุงไ ทยมีตัวช่ วย

สำห รับผู้ที่ยื นยันตั วตน โค รงการ คน ละค รึ่ง ไม่ผ่ าน เพี ยงนำบั ตรประชาช นของคุณไปที่

1. ตู้ ATM สีเ ทา รุ่นให ม่ของธนาค ารกรุงไ ทย กว่า 3,300 ตู้ ทั่วประเท ศ โดยสา มารถห าที่ตั้งตู้ ATM

กรุ งไทย สีเ ทา ได้ ง่ายๆ แค่เข้ าแ อปฯ Google Map และพิ มพ์ค้น หา ATM กรุง ไทย ยื นยันตั วตน

2. ธนาค ารกรุงไ ทย ทุกสา ขาประเท ศ

สำหรับวิธี หาตู้ ATM กรุง ไทย สีเท า ง่ ายๆ เพี ยง เปิ ดแอ ป Google Map พิ มพ์ ATM กรุงไ ทย

ยืนยั นตัวตน จากนั้นนำบั ตรปร ะชาช นไปทำรา ยการที่ตู้ใกล้คุ ณได้เลย

ขั้นตอ นการยืนยั นตัวตน ผ่า นตู้ ATM

เลื อกเ มนู ยืนยั นตัวต น (ไม่ต้ องใช้บั ตร ATM)ยืนยั นการเป็นเจ้าของบั ตรประชาช น

ยินยอ มให้เปิ ดเผ ยข้อมูลพิสู จน์ตัว ตน

เสี ยบบั ตรประชาช น รอระ บบตร วจสอ บข้อมูลยื นยันตั วตนของท่ าน

เมื่ อระบบต รวจส อบเสร็ จนำบั ตรประชาช นอ อก และดำเนิ นการต่อบนแ อปฯ เป๋ าตัง

เป็นอย่ างไรกันบ้ าง สำหรั บข้อมู ลดีๆที่นำมาฝ าก หวั งว่าจะมีประโย ชน์สำหรับ คนที่ยื นยันตั วตนไม่ผ่า นนะคะ

ข้อมูลsiamtoday

Show More