เสี ยงประชาช นขอต่ อเ งิน 500 บ าทอี ก 9 เดื อน ให้ประชาช น เป็ นต้นทุนชีวิ ต รั ฐว่าไง

เสี ยงประชาช นขอต่ออีก 9 เดื อน เงิ น 500 บ าทต่อชี วิตอย ากให้มีอีกให้ประชาช นเป็นต้ นทุนชี วิต

เงิ นพิเศ ษ 500 บ าทถือว่าเป็นข่ าวดี! สำหรั บผู้ที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบั ตรคนจ น

ง วดนี้ 3 เดื อน ต.ค.63-ธ.ค 63 รับเงิ นเข้าบั ญชี 700 – 800 บ าท

วันโอ นเงิ นพิเศ ษ เพิ่ มอีก 500 บ าท บั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐ(บั ตรคนจ น)

ล่ าสุดมีข่า วดี! เพราะมีเงิ นเข้าเรี ยบร้ อยแล้ว ของผู้ถือบัต รสวัสดิก ารแห่งรั ฐหรือบัต รคนจ น

เนื่ องจากมีการโอ นเ งินพิเศ ษ 500 บ าท ให้แล้ว และเมื่อร วมกับเงิ นที่เข้า เมื่อวันที่ 1 ตุ ลาคม

ที่ผ่ านมา จำน วน 200-300 บ าท ก็จะก ายเป็นทำให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐได้รับเงิ น(รูด)ซื้ อสินค้ ารวมเป็นเงิ น 700 – 800 บ าท

ซึ่งไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดอ อกมาใช้ได้ ต้องใช้รู ดซื้ อสินค้ าเท่านั้นใช้ให้ห มดถ้าไม่ห มดเงิ นส่วนนี้ไม่สามา รถไปใช้เดื อนหน้าได้

เสี ยงจากประชาช นในกลุ่ม : บั ตรสวั สดิการเเ ห่งรั ฐ

มีทั้งข อบคุณและอย ากให้รั ฐต่ออีก 9 เดื อน จะได้เป็นต้นทุนชี วิตในการทำง านต่อ

เพ ราะมีเงิ นเข้าทำให้นำ เงิ นไปรูดซื้ อสินค้ าแล้วเอามากินและทำให้มีแร งไปทำงานได้ เพราะส่ วนนี้ถือเป็นต้ นทุนชี วิต

และมีหลายคนถึงกับน้ำ ตาไห ลเพร าะไม่เคยรับการช่ วยเหลื อมาจากที่ไหนมาก่อน

ร อบโอ นต่อไป

• โอนเ ข้า บช. วันที่ 1 พฤศจิ กายน 63 ได้เงิ นทั้ง หมดที่รูดซื้ อสินค้ าได้ 700-800 บ าท

• โอนเ ข้า บช. วันที่ 1 ธัน วาคม 63 ได้เงิ นทั้งห มดที่รูดซื้ อสินค้ าได้ 700-800 บ าท

ติดต่ อสอบถา มยอดเงิ นได้ต ลอด 24 ชม.

สาม ารถโ ทร : 02-109-2345

ข้อมูลphurlenlen

Show More