ผู้ถื อบั ตรคนจน สาม ารถลงสมั คร รับส่ วนลดค่ าน้ำปร ะปา ได้ทำต ามนี้

การป ระปาส่ว นภูมิภ าคและการประ ปานค รหล วง ได้เปิ ดให้ผู้มีบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐลงทะเบีย นรับสิ ทธิฟ รีค่ าน้ำปร ะปา

ที่ใช้ไม่เกิ นเดื อนละ 100 บ าท โดยเริ่มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 63 จนถึง 30 กันย ายน 64

วิธีลงทะเบี ยนเพื่อขอส่ วนลดค่ าน้ำประ ปาเข้าเว็ บไ ซต์ การปร ะปานค รหล วง /

การประ ปาส่วนภูมิภา คป้ อนข้อมูลผู้ใช้น้ำปร ะปาให้เรี ยบร้ อยกดยืนยั นการลงทะเบี ยน

รอจ่ ายค่ าน้ำประ ปาในรอ บเดื อนนี้

เดือ นต่อไปจะได้เ งินคื นเงิ นจะคื นในวันที่ 18 ของทุกๆเดื อน (ไม่เ ว้นวันหยุ ดรา ชการ)

*มติ ครม เมื่ อวันที่ 22 กันย ายน 2563 ขย ายระย ะเวลามา ตรการบร รเท่า ภาระค่ าน้ำปร ะปา

เ พื่อบร รเทาภาระค่ าใช้จ่ ายด้านสาธ ารณูปโ ภคขั้นพื้นฐ านแ ก่ผู้มีร ายได้น้อยที่ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

กว่า 13.9 ล้ านคน หรือประม าณ 8 ล้า นครั วเรื อน

สิ่งที่ต้อ งเตรี ยมเพื่อลงทะเบี ยนบั ตรประชาช นบั ตรสวัสดิกา รแห่งรั ฐบิลค่ าน้ำป ระปา (เดือ นไ หนก็ได้)

เงื่ อนไขการรับสิ ทธิ์เป็นผู้มีสิท ธิในบัต รสวัสดิ การแห่งรั ฐลงทะเ บียน 1 บั ตร ต่อ 1

ทะเบี ยนผู้ใช้น้ำย อดที่ใช้ตั้งแต่ ตุล าคม 63 ถึง กันย ายน 64ต้องใช้น้ำไม่เกิน 100 บ าท/เดื อน

ไม่ร วมหอพัก หรือ คอ นโดมิเนี่ ยมผู้รับสิ ทธิต้องชำระเงิ นก่อน และจะได้คื นในร อบเดื อนถัดไป

จะได้รับตร งตามยอ ดจริ งที่จ่ ายเท่านั้นป ระปาส่นวภูมิภ าค ลงทะเบี ยนที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

ประป านครหล วง ลงทะเบี ยนที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

ลงทะเบี ยนรับส่ วนลดค่ าน้ำประ ปาส่วนภูมิภ าค

ลงทะเบี ยนรับส่ วนลดค่ าน้ำประป านครหล วงไทย

ลงทะเบี ยนรับส่ วนลดค่ าน้ำปร ะปาส่วนภูมิภ าค

ลงทะเบี ยนรับส่ วนลดค่ าน้ำปร ะปาส่วนภูมิภ าค

ช่อ งทางชำระเงิ นค่ าน้ำป ระปา

สำนักง านประ ปาส่วนภูมิภ าค

สำนักง านประป านครห ลวง

ผ่านเ ว็บไ ซต์ การปร ะปาส่ วนภูมิภ าค https://www.pwa.co.th/

ผ่านเว็ บไซ ต์ การประป านครห ลวง https://www.mwa.co.th/

ร้านส ะดวกซื้ อหรือจุดบริ การต่างๆ*เงิ นคื นค่ าน้ำประป าสำหรับผู้มีสิ ทธิ์ในบั ตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ

ทางกรม บัญชีกลางจะโอ นเข้ามาในส่ วนของ e-Money ในบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ ทุกๆวันที่ 18

ของรอบเดื อนถัดไป ซึ่งจะส ามารถกดเ งินสด ATM ได้ ผ่า นบริก ารตู้กรุ งไทย

ลงทะเบี ยนรับส่ วนลดค่ าน้ำป ระปา

สำหรับจุ ดให้ลงทะเบี ยนรับส่ วนลดประป านครห ลวง

สำนั กงานปร ะปา 18 แ ห่งเซ็ นทรัล พลาซ่า เวสเก ตเซ็ ตทรัล พลาซ่า แจ้ งวัฒนะเด อะมอ ลล์ งามว งค์ว าน

ข้อมูลphurlenlen

Show More