เงิ นช่วยเห ลือพม.เพื่ อคนย ากลำบ าก 1,000-3,000 บ าท ยังขอรั บได้ตล อดเว ลา

เงิ นช่วยเห ลือจากกระทร วง พม. ใครที่ย ากลำบ ากในช่ วงนี้สาม ารถติดต่อขอรับเ งินชว ยเห ลือได้ โด ยมี 2 วิธีคือ

โทร หาส ายด่ วน พม.ติดต่ อเพ จเฟ สบุ๊ค พมจ.โด ยทางกระท รวงความมั่ นคงของมนุ ษย์ เปิ ดเผ ยว่า

กระท รวงฯได้ดำเนิ นการมาต รการช่ วยเ หลือ ด้านอ าหาร ที่พัก เค รื่องนุ่งหุ่ มและย ารัก ษาโ รค

แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระท บจากสถ านะการโ รคระบ าด โค วิด-19 โดย ตั้งงบประม าณจ่ ายเงิ นสงเคร าะห์ 2,000 บ าท/ร าย

(พม. ให้จ ริงที่ 1,000 – 3,000 บ าท ขึ้นอยู่กับส ภาพที่ลงตร วจสอ บในตอนนั้น)

เงิ นช่ วยเหลือ 1,000 – 3,000 บ าท

โดยดูคว ามเหม าะสมดังนี้ เน้นกลุ่ มที่ประ สบปั ญห าคว ามเดื อดร้ อนกลุ่มเปร าะบ าง

เช่น เด็ ก ผู้พิก าร คนสู งอายุ เป็นต้นผู้มีร ายได้น้ อยคนไร้ที่พึ่ งหรือปร ะชาช นที่ได้รับความ

เดือ นร้อน จริงๆโดยท าง พม. จะให้ควา มช่วยเห ลือเร่ งด่ วน ตามขั้นต อนและระเบี ยบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องต่อไป

ท่านส ามารถขอ รับความช่ วยเห ลือได้ โดยโ ทรไปที่ส ายด่ วน พม. 1300 ตล อด 24 ชั่วโ มง

หรือติ ดต่อผ่านเ พจ พมจ.ประจำจังหวั ดทุกจังหวั ด

*พม คือ กระท รวงพั ฒนาสัง คมและความ มั่นคงของมนุ ษย์*พมจ

คือ สำนักง านกระท รวงพั ฒนาสัง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ประจำจัง หวัด

ท่านส ามารถกดสอ บถามเพิ่มเ ติมเกี่ ยวกับเ งินช่วยเห ลือนี้ได้ที่เพจเฟส บุ๊คด้านล่ างนี้

ภา คไต้

กร ะบี่ https://bit.ly/2UpKuR2ชุมพร https://bit.ly/30qeOPdตรัง https://bit.ly/3cO5NSEนครศรีธรร มราช

https://bit.ly/3hfEFiKนราธิวาส https://bit.ly/3fai8SYปัตต านี https://bit.ly/30qIuvDพั งงา https://bit.ly/2Utx8U5พัทลุง

https://bit.ly/3cIrio0ภูเก็ต https://bit.ly/3dQWAKzยะลา https://bit.ly/2AdNBVwระนอง https://bit.ly/2BJesJdสงขลา

https://bit.ly/3faJkksสตูล https://bit.ly/30uzNjYสุรา ษฏร์ธ านี https://bit.ly/3hbA8Os

ภา คตะวันอ อก

จัน ทบุรี https://bit.ly/2UpORLWฉะเชิ งเ ทรา https://bit.ly/30rmL6Tชล บุรี https://bit.ly/2UvIkzlตราด

https://bit.ly/2Yiyemtปราจีนบุรี https://bit.ly/3dRi7mtระยอง https://bit.ly/3fabhcaสร ะแก้ว https://bit.ly/3cMkUvN

ภ าคกล าง

กรุงเ ทพมหา นคร https://bit.ly/2UtB8DIกำแ พงเพ ชร https://bit.ly/2MHIgZ2ชัย นาท https://bit.ly/2AbLVfeนครนายก

https://bit.ly/30rG8MZนคร ปฐม https://bit.ly/3cOYutVนครสวร รค์ https://bit.ly/37hdRKrนนทบุรี https://bit.ly/3hcEKnAระนคร

ศรีอยุธยา https://bit.ly/3h7ku6R

พิจิตร https://bit.ly/2MMFz8Eพิษ ณุโลก https://bit.ly/2Yjphtbเพ ชรบูรณ์ https://bit.ly/2UKcOOrลพบุรี

https://bit.ly/2zhtIMyสมุทร ปราการ https://bit.ly/37ilL6Dสมุทร สงคราม https://bit.ly/2znq5F2สมุทรสาคร

https://bit.ly/3cOgMvmสระบุรี https://bit.ly/3cK3aBfสิงห์บุรี https://bit.ly/37fLexeสุโขทัย https://bit.ly/2XLTRg4สุพรร ณบุรี

https://bit.ly/37folKmอ่างทอง https://bit.ly/3dOQgn9อุทัยธานี https://bit.ly/3hfSihU

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี https://bit.ly/30sFWwYตาก https://bit.ly/3cVoKDeประจวบคีรีขันธ์ https://bit.ly/37gmIw4เพชรบุรี

https://bit.ly/2XM1nHOราชบุรี https://bit.ly/3hf9V1F (ไม่มีเฟสบุ๊ค)

ภา คตะวันอ อกเฉี ยงเห นือ (อีส าน)

กา ฬสินธุ์ https://bit.ly/2AZLT9Zขอนแก่น https://bit.ly/2XMjptiชัยภูมิ https://bit.ly/2MJOAiTนครพนม

https://bit.ly/37jd2RGนครราชสีมา https://bit.ly/2UKfL1tบึงกาฬ https://bit.ly/2ASuEreบุรีรัมย์ https://bit.ly/2YjsMQq

มหาสา รค าม https://bit.ly/37fNl48มุกดาหาร https://bit.ly/2MHbuqWยโสธร https://bit.ly/2BMAnzbร้อยเอ็ด

https://bit.ly/2MK8Novเลย https://bit.ly/3dQZOh9ศรีสะเกษ https://bit.ly/2Al05KWสกลนคร https://bit.ly/2MJPDzlสุรินทร์

https://bit.ly/3fe3Oc5หน องค าย https://bit.ly/3f6Ofmkหนองบั วลำภู https://bit.ly/2XMHfVSอำน าจเจ ริญ

https://bit.ly/2MMIFtiอุดร ธานี https://bit.ly/2YnJKx5อุบ ลรา ชธานี https://bit.ly/2XObsUz

ภา คเห นือ

เชียงใหม่ https://bit.ly/Chiangmai-msocietyเชียงราย https://bit.ly/Chiangrai-msocietyลำป าง https://bit.ly/Lamphang-msocietyน่าน https://bit.ly/Nan-msocietyพะเยา https://bit.ly/Phayao-msocietyอุต รดิ ตถ์ https://bit.ly/Uttaraditdscแพร่

https://bit.ly/Phrae-msociteyลำพูน https://bit.ly/2AkGjiEแ ม่ ฮ่องส อน https://bit.ly/Mahongson

ข้อมูลphurlenlen

Show More