จ่า ยจ ริง วิธีรับเ งิน 2,500บ าท ง่ ายๆจากธนาค ารกรุ งเ ทพ ทำต ามนี้ได้เ ลย

วันนี้มีข่ าวดีๆ มาแ นะนำกัน เป็นโป รดีๆจากทาง ธน าค าร กรุงเ ทพ

ซึ่งนอกจ ากทาง ธนาค าร กรุงเท พนั้น จะมีสิ นเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ออกมาใ ห้ประชาช น

สามา รถที่จะกู้ยื มเงิ นกันได้แล้ว ยังมีข้อเส นอ ที่ชื่ อว่า Friends Get Friends ออ กมาอีกด้วย

เพี ยงแค่ เราชว นเพื่ อนๆ มาสมั คร โมบ ายแบ งก์กิ้ง ซึ่งเป็น แอ ปของ ธนาค ารกรุงเท พ

แค่นี้ เรา ก็จะได้รับเ งิน เข้าในบั ญชี สูง สุดถึง 2,500 บ าท

รู้แบ บนี้แล้ว อย่ ารอช้า รีบไปชวนเพื่ อนมาสมั ครกันเย อะๆ ยิ่ งชวนมา กเท่าไ หร่ เราก็จะยิ่ งได้เยอ ะขึ้นเ ท่านั้น

ถ้าพร้อ มแ ล้วเราไปดู้ข้อกำห นดและเ งื่อนไขกันได้เลย

รับเ งินสู งสุด 2,500 บ าท เพี ยงแ ค่ชวนเพื่ อนมาส มัคร ใช้โมบ ายแบ งก์กิ้ง ธนาค ารกรุงเ ทพ

3 ขั้นต อน ที่จะต้ องรู้ ก่อนที่จะชวนเพื่ อนมาสมั คร

1. หลัง จากที่ชวนเ พื่อนมาสมั ครใช้งานแ อป ธนาค ารกรุงเ ทพ แล้วให้เข้าที่เ มนู สิ ทธิพิเศ ษ Rewards

2. ให้เพื่อ นทำการก รอกร หัส จากผู้แนะ นำในวันที่ส มัคร โดยการพิ มพ์ อัก ษรตัว M แล้วตามด้วยเบ อรืโท รศั พท์มือ ถือ 10 หลัก

3. เมื่อ ชวนเพื่ อนเส ร็จแล้ว ผู้แน ะนำจะได้รับเ งิน 2500 เข้าทางบัญ ชีธนาค าร ก่อนวันที่ 15 ของเดื อนถัดไป

ระยะ เวลาขอ งโปรนี้ เริ่ มตั้งแต่ 1 สิงห าคม 2563 – 31 ธันว าคม 2563

เงื่ อนไข และ ข้อกำ หนด

สาม ารถชวนเพื่ อนได้ สำห รับลูกค้ า ที่ใช้โมบ ายแบ งก์กิ้ง ของธนาค ารกรุงเท พ เมื่อชวนเพื่ อนมาสมั คร

โมบ ายแ บงก์กิ้ง จาก ทาง ธนาค ารกรุงเ ทพ และ มีการ เข้าใช้งาน ครั้ งแรก

เพื่อ นผู้แนะนำ จะต้องสมั ครใช้โ มบ ายแบ งก์กิ้ง จากทางธนาค ารกรุง เทพ ครั้งแ รก

คนที่เ คยยกเ ลิกการใช้งาน ไม่สาม ารถรับสิ ทธิ์นี้ได้

ร หัสที่ไส่แน ะนำ คือตัว M ตามด้วยเบอ ณืโทร ศัพ ท์ ผู้แน ะนำ ตัวอย่ าง M081XXX1234

เพื่อ นที่ถูกแ นะนำ ต้อง ไส่รหั สแนะนำ บนโมบ ายแบ งก์กิ้ง ของธนาค ารกรุงเท พ ที่เมนู

สิท ธิพิเศ ษ (Rewards) ที่ช่อง “รหั สแนะนำ-รหั สโปรโม ชั่น” ในวันแรก ที่ทำการส มัคร

ผู้ที่แ นะนำ จะได้รับเ งินเข้าในบั ญชีธนาค าร 50 บ าท ต่อคน ผู้แ นะนำ 1 คน ชวนเพื่ อนได้สูงสุ ดที่ 50 คน

และ รับเงิ นเข้าบัญ ชีได้สู งสุด 2,500 บ าท จำกัดเพื่ อน ที่ได้รับ การแน ะนำที่ 32,000 ร าย ต ลอดโ ครงการ

ทาง ธนาค าร จะโ อนเงิ นเข้าในบั ญชี ธน าค ารก รุงเืทพ ของผู้ที่แน ะนำ ภ ายในวันที่ 15 ในเดื อนถัดไป

ผู้ที่เืป็นพ นักงาน ของทาง ธนาค ารกรุงเ ทพ เข้าร่ว มร ายการนี้ไม่ได้

ทางธืนาค ารกรุง เทพ ขอสง วนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนเเป ลง เงื่ อนไข โดยที่ไม่ต้องแ จ้งล่วงห น้า

เงื่ อนไข อื่นๆ ให้เป็ นไป ตามธนาค ารได้กำห นดเอาใว้

อ่า นข้อมูล เพิ่มเ ติม ได้ที่ เว็ บไ ซต์ bangkokbank.com หรือโท รสอ บถาืมได้ที่ เบ อร์ 1333

ข้อมูลphurlenlen

Show More