สินเ ชื่อ ไ ทยเ อซ ติ ดบูโ รยื มได้ 30,000 บ าท อนุ มัติไว ไม่ต้ องค้ำ

ดีจ้าเรามีเรื่ องราวมานำเส นอเพร าะว่าเรามี สินเชื่ อใ หม่ มาแ นะนำ สำห รับ ไท ยเ อซ แค ปปิต อล

สินเชื่ อ เ งินกู้ เ งินด่ วน แบ บร วดเ ร็ว มีทั้งแ บบ มีหลั กทรั พย์ ค้ำปร ะกัน และ ไม่มีห ลัก ทรั พย์ค้ำปร ะกัน

โดยมีวงเงิ น ที่สามารถขอ กู้ได้ สูงสุ ดถึง 100,000 บ าท รู้ผลทันทีห ลังจากอนุ มัติ

ไท ยเอ ซ แ คปปิต อล ได้รับก ารอนุญ าต จาก ทาง กระทร วงการค ลัง ให้ปล่ อยสิ นเ ชื่อได้ และยั งอยู่ภ ายใต้

การกำกับดูแ ล ของทาง ธนาค ารแ ห่ง ประเท ศไทย ใครที่มีคว าม สนใจ กู้ยื มเงิ น เราไปดูร ายละเอี ยดกันเลย

สินเชื่ อ ร ายย่อย เพื่อผู้ประ กอบ อาชีพ หรือน าโนไฟแ นนซ์ เป็น สินเ ชื่อ เงิ นกู้ สำหรับ ผู้ที่ ประก อบ

อา ชีพ อิสระ หรือ ผู้มี รา ยได้ ไม่แน่น อน เช่น พ่ อค้ า แ ม่ค้ า หรือ ผู้ที่ ทำงา นเป็น พนักง านประจำ ที่มี

ฐา นเงิ นเดื อน ต่ำ กว่า 15,000 บ าท/เดือน ที่มีควา มประส งค์ อย ากกู้ยื มเ งิน โดยลู กค้ าแต่ละร ายสาม ารถ

กู้ยื มเ งิน ได้สูงสุด ไม่เ กิน 100,000 บ าท และ อัต ราดอ กเ บี้ย ไม่เกิน ร้อ ยละ 36 ต่อปี

จุดเด่ นของสินเชื่ อเงิ นกู้ ไท ยเ อซ

– เป็นสินเ ชื่อ ส่วนบุค คล ไม่ต้ องมี หลักทรั พย์ค้ำปร ะกัน

– อนุมั ติง่า ย รู้ผล เบื้ องต้น ภา ยใน 2 วัน

– อายุเ กิน 60 ปี ผู้กู้ ก็สามารถทำเรื่ อง ขอสินเ ชื่อกับบริ ษัทฯ ได้

คุณ สมบั ติของ ผู้สมัครสินเ ชื่อ

– ผู้กู้ ต้องเ ป็นคน สัญช าติไ ทย เท่า นั้น

– ผู้กู้ อา ยุเกิน 60 ปีก็กู้ได้

– เข้าเว็ บไซต์ ลงทะเบี ยน ขอสินเ ชื่อ กดที่นี่

ให้ท่าน กร อกร ายละเอี ยด ให้ค รบ ตั้งแต่ชื่อ-นา มสกุล, เบ อร์โท ร, ที่ อยู่, อีเมล์, เล ขบัต รประชาช น

ตามตัวอย่ าง แบบรูปภ าพ ด้า นบน กร กร ายละเอี ยดครบแล้ว จากนั้นกด สมั คร ได้เลย

หากส มัคร เส ร็จสม บูรณ์ แล้ว จะขึ้นรูปแบบ ด้านบน จากนั้นให้ท่ านก็รอ ทาง ไท ยเอ ซ แคปปิ ตอล ติด ต่อกลั บมาได้เลย

ขั้นต อน การข อสินเ ชื่อ ส่วนบุ คคล– เตรี ยมเอกส าร ตามที่แสดงในร ายละเอี ยดเอกส าร ที่ใช้ใน การ ขอสินเ ชื่อ

– ทำเรื่องยื่ นกู้ ขอสินเ ชื่อ ที่บริ ษัทฯ

– ทราบผล อนุ มัติ สินเ ชื่อ

– บริษั ทนัด ไปทำสัญ ญาที่ ที่พัก ของลู กค้ า

– บริษั ท โอนเ งิน ให้ลู กค้ า หรือลู กค้ า ไปรับเงิ นที่บริษั ทก็ได้

เอกส ารประ กอบก ารขอสินเชื่ อกรณี บุค คลทั่วไป

– สำเน า บั ตรประชาช น

– สำ เนา ทะเบี ยนบ้ าน 4 ชุด

– บัญชี ธนาค าร ย้อ นหลัง 6 เดือ นล่าสุด

– ส ลิป เงิ นเดื อน หรือ บิ ลข ายของ

– สำเ นา ใบเ สร็จ รับเงิ น ค่ าผ่ อนบ้ าน ผ่อ นรถ 3 เดื อนล่าสุด (กรณี ที่มี การผ่ อน รา ยเดื อน)

ข้อมูลphurlenlen

Show More