ปรั บล ดฮ วบ ราค าทอ งล่ าสุ ดวั นนี้

สำหรับราค าทอง วันนี้ เปิ ดตล าดเ ช้า ราค าคงที่ โดยราค า ทอ งคำแ ท่ง ขา ยออ กบ าทละ 26,450

ราค า ทอ งรูปพร รณ ขา ยอ อกบ าทละ 26,950 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 สมาคมค้ าทองคำร ายง าน

ราค าท องไท ยวันนี้ ครั้ งที่ 1 เมื่อเว ลา 09.26 น. โดยราค าทอ งคงที่ ขณะที่ ทอ งคำแ ท่ง

รับซื้ อบ าทละ 26,350 ขา ยอ อกบ าทละ 26,450 บ าท ส่วน ทองรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 25,878.12

ข ายอ อกบ าทละ 26,950 บ าท

ล่าสุ ด เวลา 10.01 น. มีการปรั บราค าลงในครั้ งที่ 50 บ าท

ส่งผ ลให้ราค าทอ งคำแท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,300 ขา ยอ อกบ าทละ 26,400 บ าท

ส่วนท องรูปพรร ณ รับซื้ อบ าทละ 25,832.64 ขา ยอ อกบ าทละ 26,900 บ าท

ราค าท องคำ

อย่ างไรก็ตาม มีการปรั บราค าทองลงในครั้ งที่ 2 อีก 50 บ าท ใค รที่อย ากซื้ อข ายทองเตรี ยมดูทิ ศท างเพื่อเ ก็งกำไ รกันได้เลยจ้า

ข้อมูลsiamtoday

Show More