กรุ งไท ยให้ยื มเ งิน 10,000 ผ่ านตู้ ATM ไม่ต้องโ อนก่ อน

ดีจ้าเร ามีช่ องทางการกู้เงิ นมานำเส นอเพราะว่าท าง กรุงไ ทยให้ยื มเ งิน 10,000 ผ่ านตู้ ATM

เงิ นด่ วนก รุงไ ทย นั่นเองวิธีก ารใช้งานจะเป็นไง ไปชมเล ยจ้า

วิธีแ รก

ยื มเ งินผ่านบั ตร ATM กรุงไ ทย (สหก รณ์)

กรณีแร ก บัต ร ATM ธนาค ารกรุงไ ทย สาม ารถ ไปยื มเ งินเอง ผ่า น ATM ได้ โดยหา กเป็นส มาชิก

ส หกรณ์ออ มทรั พย์ ซึ่ง ขั้นต อน ในการ ยื มเงิ น ผ่ านบั ตร ATM กรุงไ ทย ด้วย วิธีนี้ ก็สาม ารถ ทำไ ด้ ง่า ยๆ ดังนี้

1. ให้เสี ยบบั ตร ATM กรุ งไ ทย เข้ าตู้, กดร หัส แล้วเลื อก บริก ารอื่นๆ

2. เลื อกบริ การอื่นๆ อีกค รั้ง แล้วอกดที่ สห กรณ์อ อมท รัพย์

3. กดรั บเ งินกู้ แล้วระ บจำนวนเ งิน ที่ต้ องกา รกู้

4. รอรับส ลิป โดยการ ยืมเ งิน ผ่ านบั ตร ATM จะโ อน เข้าบัญ ชี เ งินฝ าก ธนาค าร

5. ถอ นเงิ น ที่ยื มมาได้เล ย

ทั้งนี้ การยื มเงิ นผ่ าน บั ตร ATM กรุ งไ ทย ด้วยวิธีนี้ ได้ฉ พาะ ผู้ที่อ อมเ งิน กับสห กรณ์ ที่เป็นส มาชิกอยู่เท่ านั้นน ะครับ

วิธีส อง

ยื มเงิ นผ่า นบั ตร ATM กรุงไ ทย (บั ตรเงิ นด่ วนกรุงไ ทย)

กรณีสอ ง เป็นการ ยื มเ งิน จากตู้ ATM (ที่หล ายท่าน เรี ยกว่ายื มเ งิน จากบั ตร ATM กรุงไ ทย)

ผ่ านบั ตรกดเงิ นสด KTC Proud โด ยท่ าน สามา รถส มัคร เพื่อไว้ยื มเงิ น ด่ว นผ่ าน ตู้ ATM ได้สะด วก

และ เร็ วมากๆ ในอัต รา ดอ กเ บี้ย ที่ต่ำ กว่า การกู้น อกร ะบบ

โดยท่าน สาม ารถ สมั ครบั ตร กดเ งินสด KTC Proud (บัต ร เงิ น ด่ วน) ได้ แค่เพี ยงท่าน มีรา ยได้

สูงกว่ าเดื อน ละ 12,000 บ าท และ มีอ ายุงาน ในที่ ปัจจุบั นมากกว่า 4 เดื อนขึ้นไป เพื่อเ ป็นการ

ใช้ ยื มเ งิน ที่ตู้ ATM ผ่านบั ตร KTC Proud ในย าม ฉุกเฉิ น

นอกจ ากนั้น ก็ยังสม ารถเบิ ก-ถ อน เ งินสด อ อนไ ลน์ ผ่านแ อพ KTC Mobile โอ นเข้า บั ญชี ก็ยังได้

และยังส ามารถ ใช้ ผ่อน ชำร ะ 0% หรือ ผ่อ นแบบ มี ด อกเ บี้ย ได้น านสูง สุด ถึง 24 เดื อน กัน เลย ทีเดี ยว

ทั้งนี้ ทางด้ าน KTC ก็ได้ออ กมาแ จ้งว่า การส มัครนี้ ไม่มีค่ าธร รมเนี ยม ตลอ ดชี พ มีวงเงิ น

อนุ มัติสูงสุด 5 เท่า ของร ายได้ (10,000-3 ล้ านบ าท) โดยท่านสาม ารถ รอทร าบ ผล อนุมั ติ ได้ ภายใน 5 วัน ทำการ

เมื่อส มัคร บั ตร KTC Proud แ ล้ว (ทางไปสมั คร: KTC Proud มีโ ปร ดอก เบี้ ย 0.93% ต่อเดื อน)

จะได้รั บเงิ นสด ก้อ นแรก โ อน เข้าบั ญชีของคุณ ภายใน 1 วันห ลังอนุ มัติ

หลังจ ากนั้น จะไ ด้รับ บัต รประมา ณ 7 วันทำก าร (ต่างจัง หวัดประมา ณ 15 วันทำก าร)

ข้อมูลphurlenlen

Show More