กกต. ตั้งร างวัล 100,000 บ าท ให้ค นที่ชี้เบ าะแ สซื้ อเสี ยง

23 พ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิ ทย์ ภุมมา เลข าธิกา รคณะกร รมการการเลื อกตั้ง หรือ กกต.

เปิ ดตัวแอ ปพลิเค ชัน “Smart Vote” เพื่ออำน วยความสะด วกเกี่ ยวกับการใช้สิ ทธิ์เลื อกตั้ง

นา ยกอ งค์การบริห ารส่ วนจังห วัด หรือ อบจ. และสมาชิ กสภา อบจ.

โดย กกต.ได้จัดทำร ายละเอี ยดเกี่ ยว กับการเลื อกตั้งไว้ในแอ พพ ลิเคชั นดังกล่ าว

นอ กจากนี้ยังมีแอ พพ ลิเค ชั่น “ตาสั บป ะรด” หรือส ายด่ วนเลื อกตั้ง 1444

เพื่ อให้ปร ะชาช นร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการกร ะทำผิ ดก ฎหม ายหาเสี ยงเลื อกตั้ง

โดยสาม ารถแจ้ งข้อมู ลด้วยการกร อกหม ายเ ลขบั ตรประจำตั วประชาช น

เมื่ อยื นยั นแล้วเจ้าหน้ าที่ กกต.ส่ วนกล างจะส่งข้ อมูลไป กกต.จังห วัด

เพื่ อทำการตร วจส อบ หาก พบผู้กะทำผิ ดจนนำไปสู่การดำเ นินค ดี

ผู้ที่ให้ข้ อมูลหรือแ จ้งเบ าะแสจะได้รับร างวัลต อบแทน 100,000 บ าทขึ้นไป

ที่สำ คัญ คือ หากมีการถู กข่ มขู่คุ กค ามก็ส ามารถร้ องขอการคุ้ มคร องพย านได้

พร้ อมย้ำเตื อนผู้สมั คร อบจ. และ ส.อบจ.ว่า เนื้ อหาของการหาเสี ยงจะต้องไ ม่ใส่ร้ ายผู้อื่ น

และสาม ารถหาเสี ยงได้จนถึง เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลื อกตั้ง คือ วันที่ 20 ธ.ค.2563

ข้อมูลphurlenlen

Show More