เ ปิดเคล็ ดไม่ลั บ วิธีกู้ยื มเงิ น ธ.ออ มสิน 10,000 ด อก 10 บ าทต่อเดื อน

สวัส ดีครับ! วันนี้ เฟ สข่ าว มีสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม มาแน ะนำอีกเ ช่นเคย สินเ ชื่อ ถูก กฎหม าย ปล อดภั ยแน่น อน

ไม่ต้อง ไปกู้นอกร ะบบ ให้ปว ดหัว โดย เป็ นของ ธนาค าร ออ มสิน ปล่ อยเ งิน ให้กู้ยื ม ช่วยเหลื อผู้ที่ได้รับ ผลกระ ทบ

เ งินกู้ 10,000 บ าท สำหรับผู้ประ กอบอาชี พอิ สระ โด ยยังคงสาม ารถ กู้เ งิน ได้จนถึงวั นที่ 30 ธันว าคม 2563

หรือจนก ว่าจะเต็ มวงเงิ นของโ ครงการคือ 2 หมื่ นล้า นบ าท

เงิ นกู้ 50,000 บ าท สำห รับผู้มีรา ยได้ประจำ โดยในร อบแ รก มีผู้กู้ยื ม จนเ ต็มโค วต้าแล้ว

แต่ท างธนาค ารก็ได้เปิ ดให้กู้ยื มใ หม่ รอบ 2 เริ่ มตั้งแต่วันนี้ กู้ได้ถึ งวันที่ 30 ธันว าคม 2563

ทั้งนี้ สำหรับคุณสม บัติและขั้นต อนต่าง ๆ ของผู้กู้ มีร ายละเอี ยด ดังนี้

สำห รับอาชี พอิ สระ

กู้ 10,000 บ าท ดอ กเบี้ ยเดื อนละ 0.10% หรือ 10 บ าท/เดื อน

1. คุ ณสมบั ติผู้ขอสินเ ชื่อ

– เป็นคนสั ญช าติไ ทย

– มีที่อยู่อ าศัย แ น่น อน ติด ต่อได้ง่ าย

– มีร ายได้ ไม่เกิ นเดื อนละ 30,000 บา ท

– อา ยุเกิน 20 ปีบริ บูรณ์

– ประกอ บอาชีพ อิ สระ นอกภ าคการเก ษตร (เช่น พ่ อค้ า แ ม่ค้ า ลู กจ้ าง/รับจ้ างทั่วไป ขับแท็ กซี่ มัค คุเท ศก์ เป็ นต้น)

– ได้รับผลกร ะทบจากโค วิด-19

2. หลักปร ะกัน

– ไม่มี

3. เอกส ารที่ใช้กู้

– สำเ นาบั ตรประชาช น

– สำเน าทะเบี ยนบ้ าน

– เอกส ารที่แสดงว่าได้รับผลกระ ทบจากโ ควิด 19 (ถ้ามี)

– เอกส าร การชำระห นี้ เป็ นปกติ กรณีลู กค้ ามีปร ะวัติห นี้ค้ างชำระ

4. วิธี ลงทะเบี ยน

– คลิ กลงทะเบี ยน สำห รับผู้มีอาชี พอิ สระ

– อ่ านร ายละเอี ยด ถ้าย อมรับได้ เลื อกปุ่ม ลงทะเบี ยน

– ก รอกร ายละเอี ยด ตามช่องที่กำห นด

– รอนั ดหม าย จากธนาค าร ผ่าน SMS พร้ อมเตรี ยมหลักฐ าน เอ กส าร ต่างๆ ให้พร้ อม

– ติด ต่อธนาค ารตามวันเว ลาที่กำห นด พร้อ มเอกส ารที่เกี่ ยวข้อง

– ธนาค ารพิจ าณา เอกส าร ประม าณ 4-15 วันทำก าร (ขึ้นอยู่กั บหลักปร ะกัน และ เอกส าร คำข อกู้ค รบถ้ วน)

สำหรั บผู้มีร ายได้ป ระจำ

กู้ 50,000 บ าท ด อกเ บี้ยเดื อนละ 0.35% หรือ 175 บ าท/เดื อน

1. คุณส มบัติผู้ข อสินเ ชื่อ

– มีสั ญช าติไ ทย

– มีอา ยุเกิน 20 ปี

– มีร ายได้ปร ะจำ แต่ร ายได้ล ดลงเ พราะโ ควิด 19

– มีที่อยู่แ น่นอน สาม ารถติ ดต่อได้

– เป็นผู้ ฝากเ งิน ประเ ภท เผื่ อเรี ยก ของธ นาค าร

– มีการตร วจสอบ ร ายได้ จาก กรมสร รพากร (ถ้ามี)

2. หลั กประกัน

– ต้อ งมี บุค คล ค้ำปร ะกัน 1-2 คน หรือ หลั กประกันประเภ ทอื่น ที่ธนาค ารกำหนด

3. เอกส าร ที่ใช้กู้ยื มเงิ น

– สำเน าบั ตรป ระชาช น

– ใบเป ลี่ยน ชื่อ-นามส กุล ของผู้กู้ และ คู่สมรส (ถ้ามี) และผู้ค้ำปร ะกัน

– เอ กส ารแ สดง สถ านภ าพสมร ส (ถ้ามี)

– สำเ นาส มุดบั ญชี เงิ นฝ าก เผื่ อเรี ยก ธนาค ารอ อมสิน / บัญ ชีเงิ นฝากพื้นฐ าน ขอ งผู้กู้

– ส ลิปเงิ นเดื อน หรือห ลักฐ าน กา รรับ เงิ นเดื อน เดื อนล่ าสุด ขอ งผู้กู้แล ะผู้ค้ำปร ะกัน หากผู้ค้ำปร ะกันประก อบ

อา ชีพ อิส ระ สาม ารถ ใช้บั ญชี รั บจ่ ายย้ อนหลัง 3 เดื อนได้โ ดยอนุโ ลม

– เอกส ารแสดง การเดิ นบั ญชี ย้อ นห ลัง 3 เดื อนของผู้กู้ และ เดื อนล่าสุด ของผู้ค้ำปร ะกัน

4. วิธีล งทะเบี ยน

– คลิ กลงทะเบี ยน สำหรับผู้มีร ายได้ปร ะจำ

– อ่ านร ายละเอี ยด ถ้าย อมรับได้ เลื อกปุ่ม ลงทะเบี ยน

– กร อกร ายละเอี ยด ให้คร บถ้วน ตามช่ องที่กำห นด

– รอนั ดหม าย จากธนาค าร ออม สิน ผ่าน SMS พร้ อมเตรี ยมหลั กฐาน เอกส ารต่างๆให้พร้ อม

– ติ ดต่อ ธนาค าร ในวัน และ เวล าที่กำห นด

ช่อ งทางส อบถามข้อมู ลเพิ่ มเติม

สำหรั บผู้ที่ส นใจ ขอสินเ ชื่อ สาม ารถส อบถาม ข้อมู ลเ พิ่มเ ติม ได้ที่

ศู นย์บริ การข้ อมูลข่ าวส ารของธ นาค ารอ อมสิน หรือ Call Center โ ทร 1115

ข้อมูลphurlenlen

Show More