ราค าทอ งล่ าสุ ดวันนี้ 19 ธันว าคม 2563

วันที่ 19 ธันว าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าว siamtoday ได้รับร ายงานว่า

สมา คมท องคำได้ร ายงานราค าทองวันนี้ ปรั บครั้ งที่ 1 เวลา 09:15 น.

โด ยราค าทองปรั บขึ้น 50 บ าท ทอ งคำแ ท่ง รั บซื้ อ 26,500 ขา ยอ อก 26,600

ทอ งรูปพร รณ รั บซื้ อ 26,029.72 ข ายอ อก 27,100

ภา พจ าก ราค าท อง

ราค าท องทุกชนิ ดตามประก าศสม าคมค้ าท องคำ ปร ะจำวั นที่ 19 ธันว าคม 2563

ราค าทองย้ อนหลั งเดื อน ธันว าคม

ราค าทองย้ อนหลั งเดื อน ธันว าคม

ราค าทองย้ อนหลั งเดื อน ธันว าคม

ราค าทองย้ อนหลั งเดื อน ธันว าคม

ราค าทองย้ อนหลั งเดื อน ธันว าคม

ราค าทองย้ อนหลั งเดื อน ธันว าคม

ข้อมูลsiamtoday

Show More