เงิ นเข้ าแ ล้ว 2 เ ด้ง ไปก ดได้เ ลยบั ตรค​นจ น

วันที่ 18 ธันว าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า ผู้ถือบั ตรคนจนบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ กรม บัญชีก ลาง

ภา ยใต้สั งกั ดกระทร วงการค ลัง จะโ อนสิ ทธิ์ให้กับผู้ ถือบั ตรคนจนบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ มีด้ วยกัน 2 ร ายการ รา ยละเอี ยดมีดังนี้

1. ค่ าน้ำประป า100 บ าทต่อครั วเรื อนต่อเดื อน ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ

ครั วเรื อนที่ใช้น้ำป ระป าไม่เกินเก ณฑ์เดื อนละ 100 บ าทและได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรี ยบร้อยแ ล้ว (ตั้งแต่เดื อนต.ค. 2563- ก.ย. 2564 )

กรุงเท พฯ และปริ มณฑล ลงทะเ บียนผ่านเ ว็บไซ ต์การประป านครหลว ง (กปน.)

ต่ างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไ ซต์การประปาส่วนภูมิภ าค (กปภ.)

อย่ างไรก็ตาม เมื่อบิ ลค่ าน้ำมาถึงที่บ้ านผู้ได้สิ ทธิ์ต้องสำร องจ่ ายงิ นสดอ อกไปก่อน

จากนั้นระบ บจะทำการบั นทึกข้อ มูล และทำการโอ นเงิ นสดให้กลับเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ในวันที่ 18 ธันว าคม 2563 และสาม ารถนำบั ตรฯ มากดเ งินส ดใช้ได้เลย

ข ณะที่ ค่ าไฟฟ้ าฟรี ไม่เ กิน 230 บ าทต่อครั วเรื อนต่อเดื อน ครัวเรื อนที่ได้รับสิ ทธิ์คือ

ผู้ใช้ไ ฟฟ้าไม่เกินเ กณฑ์ที่กำหน ดเดื อนละ 230บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ว

(ตั้งแ ต่เดื อนต.ค. 2563- ก.ย.2564 )

กรุงเ ทพฯ และปริม ณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การไฟฟ้านค รหล วง (กฟน.)

ต่ างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไ ซต์การไฟ ฟ้าส่ วนภูมิภ าค (กฟภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิ ลค่ าไฟ ฟ้ามาต้องสำ รองจ่ ายเ งินส ดไปก่อน จากนั้นระบ บจะทำก ารบั นทึกข้ อมูล

และทำการโ อนเงิ นสดให้กลั บเข้าบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ ในวันที่ 18 ธันวา คม 2563 และสา มารถนำบั ตรมาใช้กดเงิ นสดได้เ ลย

ส่วนร ายละเอีย ดและขั้น ตอนกดเงิ นสด “บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ มีดั งนี้

ผู้ได้รับคว ามช่ วยเห ลือ บั ตรส วัสดิการแ ห่งรั ฐหรือบั ตรคนจ น สามา รถกดเป็นเงิ นสด จากตู้เ อทีเอ็ ม( ATM )

ธนาค ารกรุ งไ ทยมาใช้ได้ ดังนี้

สอ ดบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐเข้าตู้ เอทีเ อ็ม ธนาค ารก รุงไท ย แล้ วใส่ร หัสผ่ าน 6 หลัก

ข้อมูลsiamnews

Show More