ประก าศปรั บขึ้น ราค าน้ำมั นทุกช นิด อย่ าลื มแ วะเ ติม

คนใช้รถแอ บเศร้ าเมื่อ ปตท. และบ างจา กปิโ ตรเ ลียม ประก าศปรั บขึ้น ราค าน้ำมัน

กลุ่มแ ก๊สโซ ฮอล์และดีเ ซลทุกชนิด 40 สต. เว้น E85 ปรั บขึ้น 20 สต. วันพ รุ่งนี้ วัน ที่ 18 ธ.ค. 63

ผู้ สื่อข่ าวรา ยง านว่า บมจ.ปตท. และ บมจ.บ างจากปิโต รเลี ยม ประกา ศปรั บขึ้นราค าน้ำมันก ลุ่ม

แ ก๊สโซฮ อล์และดีเ ซลทุกช นิด 40 สต างค์/ลิ ตร ยกเ ว้น E85 ปรั บขึ้น 20 สต างค์/ลิ ตร

มีผ ลตั้งแต่เว ลา 05.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 63

สำห รับราค าใ หม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 23.15 บ าท/ลิ ตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 22.88 บ าท/ลิ ตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 21.64 บาท/ลิ ตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 18.74 บ าท/ลิ ตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 21.34 บ าท/ลิ ตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 21.59 บ าท/ลิ ตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 24.59 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 29.06 บ าท/ลิ ตร

ทั้งนี้ราค าดั งกล่ าวยังไม่ร วมภ าษีบำรุ งท้ องที่ กทม. ใครที่ต้ องการเติ มน้ำมัน รี บแ วะเติ มก่ อนเข้าบ้ านด้ วยนะคะ

ข้อมูลsiamstreet

Show More