ยั งไม่ได้รั บ SMS ยื นยั นสิ ทธิ คนละค รึ่ง ดูเ ลย

สำห รับใครที่สมั ครโคร งการคนละค รึ่งไว้ แต่ยังไม่ได้รั บข้อคว าม ล่า สุด เพจ นโยบ าย ไท ยแล นด์

ได้โพ สต์ข้อค วามร ะบุว่า ความ จริงโพ สต์ไปแล้วค รับ แต่มีคนถ ามกันเ ข้ามาอีกเย อะมาก

ลอ งดูกันน ะพี่ ๆ กรุงไ ทยบ อกกี้ว่า จะมีบ างคน ไม่ได้รั บsms แต่ได้สิ ทธิ์ คนละค รึ่ง เฟ ส2 วิธี ดูคือ

ต้องขยั นเข้าไป เป๋ าตัง ว่าเข้าไปขั้ นต อนยื นยันตัวต นได้รึป่ าว ถ้าได้แส ดงว่าได้สิ ทธิ์แล้ว ก็ทำก ารยืนยั นตัวตน

สแ กนหน้ าเลย ถ้าผ่ านก็รอ 1ม.ค.64 ใช้เ งิน ใครที่ ยังไม่ได้ sms ตอ บรับ ลองเ ข้าไปดู ฝา กบอกต่อกันด้ วยนะ

โพ สต์ดั งกล่ าว

ใจเย็ นๆล องเข้าแอปเ ป๋าตังดู

สำหรั บใ ครที่ได้รับ SMS รอใช้สิ ทธิวันที่ 1 มกร าคม 64

สำห รับเ ฟส 1 ก็รอ รับ 500 บ าทวันที่1 มก ราคมเหมื อนกันนะค รับ

ข้อมูลmumkhao

Show More