สินเ ชื่อไท ยพาณิ ชย์ สมั ครง่ าย ผ่ านแ อป SCB ผ่อ นสบ าย

รา ยละเอี ยดสินเชื่ อ

สินเชื่ อส่วนบุ คคล Speedy Loan สมั ครง่ายผ่ านแอป SCB EASY

โอนเ งินเข้าบั ญชีธนาค ารของลู กค้ าไว้ใช้จ่ ายตามความต้องการ

โดยลู กค้ าสามารถกู้เงิ นเพื่อจัดสร รแผนการใช้เงิ นในแต่ละเดื อนได้อย่ างลงตัว

ด้วยการผ่อนชำระคืนรา ยเดือน เดือนละเท่าๆ กัน นานสู งสุดถึง 72 เดือน พร้อมอั ตราดอกเ บี้ยต่ำกว่าช่ องทางอื่น*

การขอสินเชื่ อ

สมั ครง่ ายโดยไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำป ระกัน

เมื่อขอสินเชื่ อไปแล้วได้รับการอนุ มัติ ธนาค ารจะโอนเ งินกู้เข้าบั ญชีธนาค ารไทยพาณิ ชย์ที่ลู กค้ าได้แจ้ งความประส งค์ไว้

วงเงิ นอนุมั ติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และไม่ เกิน 2,000,000 บ าท

ระยะเวลาการผ่ อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูง สุดไม่เกิน 72 เดือน

ชำระคื นธนาค ารเป็นร ายเดื อน เดือนละเท่าๆ กัน

คิดอัตราดอกเ บี้ยแบบลดต้น ลดดอก

สิ ทธิพิเศ ษ ! การสมัครสินเชื่ อผ่านแอป SCB EASY

ฟรี! ค่ าอากรแสตมป์ ฟรี! ค่ าธร รมเนียมจัดการเงิ นกู้

อัตราดอกเบี้ ยต่ำ แบบลดต้นลดดอกทุกวงเงิ น

สะดวกสมัครง่าย

ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว

รับเงิ นก้อนใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมง

ปรั บเลื อกวงเงิ นกู้ได้ตามต้ องการ

ถ่า ยรูปเอกส ารการสมั ครทำได้ด้วยตนเอง

อัตร าดอกเบี้ ยพิเศ ษเ ฉพาะช่ องทาง SCB EASY App

เงื่ อนไขสินเชื่ อบุคคล Speedy Loan

กรณีวงเงิ นกู้ 100,000 บ าท อัตราผ่อน 2,200 บ าทต่อเดือน

ระยะเวลาผ่ อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัต ราดอกเบี้ ยแบบลดต้น ลดดอก 15.99% ต่อปี

ระยะเวลาส่งเสริม การข าย วันที่ 1 พฤษภาคม 63 – 30 มิถุนายน 63 เท่านั้น

สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้ง 12 – 72 เดือน

เงื่ อนไขรวม

หลักเก ณฑ์การอนุ มัติสินเชื่ อเป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

ธนาค ารมีสิ ทธิในการเปลี่ ยนแป ลง กติกา เงื่ อนไข ข้อกำหนด

หรือยกเลิกร ายการส่งเส ริมการข ายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่ างน้อย 7 วัน

ก่อนดำเนิ นการเ ว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้ งล่ วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพ าทให้ถือคำตั ดสินของธนาค ารเป็นที่สุด

สอบถา มเพิ่ มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ข้อมุลudoncitynews

Show More