มกร าคม ถึง มีน าคม 64 บั ตรคนจน บั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ ได้เพิ่ มเดือ นละ 500

วันที่ 8 ธ.ค.2563 นายอ าคม เติ มพิ ทย าไพสิ ฐ รั ฐมน ตรีว่าการกระทร วงการค ลัง เผ ยว่า คณะรั ฐมนต รีมีมติ เห็ นชอบ

ตามผลการพิจาร ณาของคณะกร รมการก ลั่นกร องการใช้จ่ ายเ งินกู้ ในคร าวปร ะชุมค รั้งที่ 30/2563

โดยอนุ มัติให้กระท รวงการค ลังดำเนินโค รงการ ประกอ บด้วย โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

และโ ครงการคนละค รึ่ง ระย ะที่ 2 สำหรั บโค รงการเ พิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรส วัสดิการแ ห่งรั ฐ ระย ะที่ 2

รั ฐบ าลจะเพิ่มวงเงิ นช่วยเห ลือผู้มีบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐจำน วนประมา ณ 14 ล้า นคน ให้เป็นค่ าซื้ อสินค้ าบริโ ภคอุปโ ภค

ที่จำเป็ นจากร้ านธงฟ้ าราค าประห ยัดพั ฒนาเศร ษฐกิจท้ องถิ่น (ร้ านธงฟ้ าฯ) จำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

เป็นระยะเว ลาเว ลา 3 เดือน ตั้งแต่เดื อนมกรา คม ถึงเดื อนมีน าคม 2564 ถือเป็นโค รงการต่อเนื่ อง

จากโ ครงการเดิมที่สิ้น สุดในเดื อนธันวา คม 2563

ซึ่งน อกจากจะช่ วยรักษ าระดั บคุณภ าพชี วิตของผู้มีบัต รสวัส ดิการแ ห่งรั ฐแล้ว ยังจะก่อให้เกิ ดการใช้จ่ ายในท้ องถิ่น

ช่ว ยเ หลือผู้ประก อบการในพื้นที่ ซึ่งถือเ ป็นวงจรเศร ษฐกิจฐ านร ากที่สำคั ญอีกด้วย ทั้งนี้ กระท รวงการค ลัง

เชื่ อว่า โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ

ระยะที่ 2 จะเป็นของข วัญปีใหม่จากรั ฐบ าลที่มอบให้แ ก่ประชาช น เพื่ อดูแ ลและเ ยียวย าผลกระ ทบทางเศรษ ฐกิจ

และฟื้ นฟูเศ รษฐกิจระดั บฐ านร ากอย่ างต่อเนื่ อง คว บคู่ไปกับโค รง การคนละค รึ่ง ซึ่งเงิ นพิเ ศษจะเข้าทุกๆต้นเดื อน

วันที่ 1 มก ราคม 64 ก็สาม ารถไปใช้รู ดซื้ อสินค้ ากันได้อย่ างต่อเ นื่องจนถึงเดื อนมีน าคม 64

ข้อมูลmumkhao

Show More