กรุ งไ ทย แจ งเ วลา ปิ ดปรั บปรุ งแอ ปฯ เป๋ าตัง ทุ กคืน ถึงปีใ หม่

จากโค รงการ “คนละค รึ่ง” เฟส 2 ที่เ ปิดให้มีการลงทะเบี ยน 5 ล้า นสิ ทธิไปวันที่ 16 ธ.ค.

และต้องเข้ าไปในแ อปฯ “เป๋ าตัง” เพื่อยื นยันตั วตน รวมถึงผู้ได้รับสิ ทธิเฟ สแรก

ต้องเ ข้าไปกดรั บสิท ธิรับเงิ นเ พิ่ม 500 บ าทในแ อปฯ เช่ นกัน

ทำให้มีผู้เ ข้าใช้งานแ อปฯ จำนว นมากและเกิ ดการขั ดข้ อง ซึ่งท าง ธ.ก รุงไท ย

ได้แจ้ งปิ ดป รับป รุงระบ บไปแล้วค รั้งห นึ่งเมื่ อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่ านมานั้น

ล่า สุด สถ านีข่ าวกระทร วงการค ลัง แจ้ งปิ ดป รับป รุงแอ ปพลิเ คชัน “เป๋ าตัง”

ในช่ วง 00.00-06.00 น. ของทุ กวัน ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 ระบุ

เพื่ อยกระดั บการให้บริก าร ธ.กรุ งไท ยจะทำการปรั บปรุ งแอ ปพลิเค ชัน “เป๋ าตัง”

ในช่ วงเ วลา 00:00 – 06:00 น. ของทุ กวัน ตั้งแ ต่วันที่ 19 ธันว าคม 2563 ถึ งวันที่ 1 มกร าคม 2564

ข้อมูลsiamstreet

Show More