ใบขั บขี่หม ดอ ายุ ต้องต่ อใ หม่ภา ยในกี่วั น

ใบขั บขี่ถือเป็นสิ่งจำเป็ นของผู้ขั บขี่ทุกคน โดยจะต้อ งพกใบอนุญ าตขั บขี่ตล อดเวลาที่ขั บรถ หากเจ้าหน้าที่ตำร วจเรี ยกตร วจ

แต่ไม่แส ดงใบอนุญา ตขับรถ จะถือว่ามีความผิ ดตาม พ.ร.บ.รถ ยนต์ พ.ศ. 2522 มาต รา 66

ผู้ใดขั บรถโดยไม่แส ดงใบอนุญ าตขับรถ และสำเ นาภ าพถ่า ยใบคู่มือจดทะเบี ยนรถตามมา ตรา 42

ต้องระว างโ ทษป รับไม่เกิน 1000 บ าท

แต่กรณีที่ขับรถโ ดยใบขับขี่หม ดอายุ จะมีความผิ ดตามมา ตรา 65 ผู้ใดขับรถเ มื่อใบอนุญ าตสิ้นอ ายุ

หรือระหว่ างถูกสั่ งพักใช้ใบอนุญ าตขับรถ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญ าตขับรถ หรือถูกยึ ดใบอนุญ าตขับรถ

ต้องระ วางโท ษปรั บไม่เกิน 2000 บ าท

การต่อใบอนุญ าตขับขี่สาม ารถแบ่ งออ กเป็น 3 กรณี ดังนี้

1.ใบขั บขี่ห มดอ ายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วั นที่หมดอ ายุ

สามา รถขอรั บใบขั บขี่ให ม่ได้ทันที โดยเ สียค่ าธรร มเนีย มการต่ออ ายุตามป กติ

(ใบขับ ขี่รถย นต์อายุ 5 ปี ค่ าธร รมเนี ยม 500 บ าท และค่ าคำขอ 5 บ าท รวมทั้ งสิ้น 505 บ าท

และใบขั บขี่จักรย านย นต์อายุ 5 ปี ค่ าธร รมเนี ยม 250 บ าท และค่ าคำขอ 5 บ าท รว มทั้งสิ้น 255 บ าท)

2.ใบขั บขี่ห มดอ ายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 3 ปี นับตั้ งแต่วั นที่หมดอ ายุ

สาม ารถขอรั บใ บขั บขี่ให ม่ แต่จำเป็ นต้องผ่ านขั้ นตอนการสอ บข้อเขี ยนเสี ยก่อน (ต้องผ่ านร้ อยละ 90

หรือคิ ดเป็นทั้ งสิ้น 45 ข้อ จากข้อส อบทั้งห มด 50 ข้อ) จึงจะส ามารถข อรับใบขั บขี่ใ หม่ได้

3.ใบขับ ขี่หมดอา ยุเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หม ดอายุ

จำเป็นต้องป ฏิบัติแ บบเดี ยวกับการขอรั บใบขั บขี่ใหม่ โดยต้องผ่ านการส อบข้อเขี ยน การส อบป ฏิบัติ และต้องใช้ใบรั บร องแ พทย์

น อกจากนี้ ผู้ที่ต้ องการต่อใบขั บขี่รถส่ วนบุคคล ทุกกร ณี ไม่ว่าจะก่ อนสิ้นอ ายุหรือสิ้นอ ายุไปแล้วนั้น

จำเป็นต้อ งเข้ารับการท ดสอบสมร รถภาพร่ างก ายและอ บรม 1 ชั่วโ มง จึงจะสาม ารถขอรับใบขั บขี่ใบใ หม่ได้

ข้อมูลsiamtoday

Show More