มิ ตซูบิชิ เปิ ดรับสมั คร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รา ยได้ 17,000 บ าทต่อเดื อน

มิต ซูบิชิ อีเ ล็คท ริค คอนซูม เมอร์โ ปรดั กส์ (ไ ทยแล นด์) จำกัด นิคม อมต ะนคร เฟ ส4 ตำบล ดอนหัว ฬอ

อำเภ อเมื องช ลบุรี ชล บุรี 20000 (โรงง านผลิ ตเครื่ องปรั บอาก าศ อมตะนค รเ ฟส4) ได้เปิ ดรับส มัครพนั กงาน

รับโ ดย บริ ษัท เอสดั บบลิว พรีซิ ชั่น จำกัด ใครสนใจสามารถดูร ายละเอี ยดได้ดังนี้

ตำแห น่งที่เปิ ดรับสมั คร : พนั กงานฝ่ ายผ ลิต จำนว นมาก (คนเ ก่าก็รับลาอ อกเกิน6เดื อน

เขี ยนใบ ลาอ อกถูกต้อง สามารถก ลับเข้าทำงานที่บริ ษัทมิ ตซูได้)

รา ยได้เฉ ลี่ย : 14,000 – 17,000 บ าท เริ่มง าน 21 ธ.ค 2563

คุณสมบั ติของผู้สมั คร

-ช าย/ห ญิง

-อายุ 18 ปีขึ้ นไป

-ไม่มีรอ ยสักน อกร่มผ้า

-สามารถเ ข้ากะได้

-ช ายผ่านการเก ณฑ์ทห ารแล้ว

-คว ามสูง หญิง 158 ซม.ชื้ นไป

-ช าย 160 ซม.ขึ้นไป

รา ยได้และสวัส ดิการ

– ค่ าแร งร ายวัน วันละ 344บ าท/วัน +โอที่บั งคับ 11บ าท

– ค่ ากะ 140บ าท/วัน + ค่ าอาหา รกะ 60 บ าท

– ค่ าอาห าร O.T. 45 บ าท

– ค่ าแ รงจูงใจ 10-20 บ าท/วัน (เงื่ อนไข)

– ทำงานจั นทร์-ศุกร์ (เส าร์-อาทิ ตย์หยุ ด/O.T.)

– ข้า วฟรี กับข้ าวแจ กเป็นคูป องอาหาร (จัน ทร์-ศุ กร์)

– เบี้ ยข ยั้น 360-410 บ าท/เดื อน

– ค่ ารัก ษา พ ย า บาล 3000 บ าท/เดือน (เงื่ อนไข)

– เครื่ องแบบพนั กงาน ฟรี 2 ชุด (เงื่ อนไข)

– สอบบร รจุเป็นหนั กงานประจำ

– มีรถรั บส่ งฟ รี

– โบนั สประจำปี

– งานเลี้ ยงสังสร รค์ประจำปี

ผู้ที่กำลังหางานหรือสนใจสมั ครงานส อบถามร ายละเอี ยดได้ที่ พี่โจ 095-696-3509 , พี่เจี๊ ยบ 094-564-1119 สนใ จติ ดต่อสมั ครได้ที่

โรง านมิ ตซูแ อร์ เฟ ส4 : เจ้าหน้ำที่ประส านงาน คุ ณโจ 095-696-3509, คุณเจี๊ ยบ 094-564-1119

หน้านิค มอ มตะน คร : เจ้าห น้ำทีสร รหา คุณพ ร 086-377-0253

เข้าป ระจำานที่ มิต ซูบิชิ อีเล็ คท ริค คอนซู มเม อร์โป รดั กส์ (ไทย แ ลนด์)

นิคม อม ตะน คร เฟ ส4 ตำ บล ดอนหั วฬอ อำเภ อเมื องช ลบุรี ช ลบุรี 20000

ข้อมูล2benews

Show More