ธ.ออ มสิน ให้ยื มเ งิน 300,000บ าท กู้ได้ทุกอ าชีพ ผ่อน 84 เดื อน

สำหรับใคร ที่กำลังมองหา บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เพื่อเพิ่มความคล่องทางการเงิ นหรือในการใช้จ่ายต่างๆ

ทาง ธนาค ารออมสิน ให้ลู กค้ าทุกท่านใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้นด้วย บริการ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

ซึ่งเป็นบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ที่รองรับความต้องการทุกประเภท

ไม่ว่าจะใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ใช้จ่ายในการซื้อรถ ใช้จ่ายเป็นค่ ารักษาพย าบ าล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบ าย ๆ ทุกคน

จุดเด่น สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ ออมสิน

-เพื่อการอุปโ ภคบริโ ภค

-เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเ นอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

-เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ ออมสิน

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน

ให้กู้ไม่เ กินร ายละ 300,000 บ าท

2. กร ณีใช้หลั กทรั พย์ค้ำประกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ออมสิน

ให้กู้ไม่เกินรา ยละ 10,000,000 บ าท มีห ลักเก ณฑ์ ดังนี้

-ไม่เกิน 90% ของราค าประเมินหลักทรั พย์ที่ดิ นพร้อมอาค าร

-ไม่เกิน 85% ของราค าประเ มินห้องชุด

-ไม่เกิน 80% ของราค าประเ มินที่ดิน

ดอกเบี้ย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน

-เป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

ระยะเวลาชำระ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ไทรทองอเน กประ สงค์ ออมสิน

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงิ นกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

โดยมีหลักเกณฑ์อย่ างใดอย่ างหนึ่งดังนี้

-สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ไม่เกิน 300,000 บ าท ระยะเวลาชำระเ งินกู้ไม่เกิน 7 ปี

-สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เกิน 300,000 บ าท ระยะเวลาชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 25 ปี

อ่าน : สอนวิธี ยืมเงิ นด่วน 10,000 ผ่านแอป ไทยพาณิชย์ สมัครเสร็จ เงิ นเข้าเลย

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ ออมสิน

-เป็นบุคคลที่มีอาชีพและร ายได้แน่นอน

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อ รวมอ ายุผู้กู้กับระยะเว ลาที่ชำระเงิ นคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

อ่าน : กรุงไทย ปล่อยกู้อาชีพอิสระ 150,000 ไม่ต้องมีหลั กทรั พย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

กรณีใช้บุค คลค้ำประกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ออ มสิน

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสม บัติ ดังนี้

-มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเ งินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

มีเงื่ อนไขอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังนี้

-เป็นข้าราช การที่มีเงิ นเดือนตั้งแต่ 18,000 บ าทขึ้นไป

-เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่

หรือพนักงาน ของหน่ว ยงานภาครั ฐ ที่มีเงิ นเดือนตั้งแต่ 25,000 บ าท ขึ้นไป

-เป็นพนักงานผู้มีรา ยได้ประจำของบริษัทเอกช นที่มีความมั่นคงและมีเงิ นเดือนตั้งแต่ 30,000 บ าทขึ้นไป

-เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรา ยได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บ าทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาค าร หรือห้องชุด สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ออมสิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

-ตั้งอยู่ในแห ล่งชุมช นที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น

และมีทางสาธา รณประโยช น์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ข้อมุลbang-jaab

Show More