ด อกไม้ทำน าย ดว งชะต าเลื อกด อกไม้ที่ช อบ 1 ด อก

เลื อกด อ กไม้หม ายเล ข 1

คุณนั้นเป็นคนที่ชอบเรื่องขำขัน ชอบอะไรที่มันตลกๆ ทำให้คนรอบข้างหั วเร าะสนุ กสน านได้

เป็นคนที่สร้างบรรย ากาศได้ดี รอบตัวมีสีสันอย่ างมาก และยังเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเสมอ

เป็นคนที่ค่อนข้างมีระดั บพอสมควรเลย ชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชอบหาความรู้ใส่ตัวเองเพิ่มเรื่อยๆ

คนที่อยู่ใกล้คุณจะรู้สึกถึงความเป็นกันเอง ชอบทำอะไรแบบเดิม ถ้าจะให้ดีกว่านี้

อ ย า กจะให้เปิ ดใจหาอะไรใหม่ๆ เข้ามาในชี วิตจะเปิ ดต าเปิ ดใ จตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอีก

เลือกด อ กไม้ห มายเ ข 2

คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะทันสมัยและล้ำสมัยเลยก็ว่าได้ มักจะทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกสบ ายใจ

เวลาที่ทุ กข์ อะไรก็มักจะหาสมุดมาเขียนระบ าย ชอบวาดรูป ชอบประดิ ษฐ์สิ่งต่างๆ

เป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับคนได้ง่ายมาก แต่กับคนไม่สนิทนั้นจะมีการเ ว้นระยะ

มีปัญ หาอะไรก็มักจะเก็บไว้คนเดียว ไม่ค่อยปรึกษาใคร แต่ว่าตัวเองกับเป็นที่ปรึ กษาให้คนอื่นได้ดี

เลือกด อ กไม้หม ายเ ลข 3

คุณนั้นเป็นคนที่ชอบความสะอาด เรี ยบง่าย จะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแฟนซีนัก

ไม่ชอบความโดดเด่นเกินไป แต่ว่าคุณนั้นก็เป็นคนที่มีแร งดึงดูดในตัวเองอยู่แล้ว

เวลาทำอะไรก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบบไม่ต้องร้องขอเลย เป็นคนที่มักจะมองตัวเองเป็นศูนย์กลางบ าง

ทีแบบนี้มันจะไม่ดีนะลดๆ ลงหน่อยก็ดี เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่บ างที

มันเยอะไปควรจะฟังคนอื่นบ้ าง เป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานอ ย่ า ง เต็มที่ทุ กงานเสมอ

เลือกด อ กไม้หม ายเล ข 4

คุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยแป ล กๆ สักหน่อย จนบ างทีก็ทำเอาคนรอบข้ า ง อึ้ งกับความแป ลกของคุณเลยทีเดียว

ไม่ชอบทำอะไรเหมือนใคร เป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากๆ สถานการณ์ไหนก็พร้อมจะรับมือ

ไม่เคยหนีเผชิญหน้าได้ทุ กเมื่อเลย เป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าได้ดีทีเดียว

เวลามีปั ญหาก็ให้คนช่วยก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องพย าย ามคนเดียวเสมอไป

Show More