สินเ ชื่อยื มเ งินฉุ กเฉิ นธ.ออ มสิน กู้ได้ค นละ 50,000 บ าท รู้ผ ลเเล้วรั บเงิ นเลย

ดีจ้าเรามีเรื่ องราวมานำเสน อโดยธนาค ารอมสินได้ปล่ อยสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มฉุ กเฉิ นโดยให้ร ายละ 50,000 บ าท

ซึ่ งทาง ธนาค ารออ มสิน จะเปิ ดให้กู้รอบ 2 ภา ยใต้ชื่ อโค รงการว่า สินเ ชื่อช่ วยป ระชาช นที่มีร ายได้ปร ะจำ

สำห รับ ผู้ได้รับผ ลกระ ทบจากการแ พร่ระบ าดของไว รัสโควิ ด19โดยจะ ปล่ อย สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ให้ร ายละไม่เ กิน 50,000 บา ท

ด อกเบี้ ยแค่ 0.35% ต่อเดื อน และ สาม ารถที่จะ ผ่อ นชำระเ งินคื น ได้น านสูงสุด 3 ปี

เพี ยงใช้ส ลิปเงิ นเดื อนย้อนหลังเดื อนเ ดียวเท่านั้น หรือ สเต ทเม นท์แค่ 3 เดื อน

โดยโค รงการนี้จัดทำเพื่อแบ่ งเบ าค วามเดื อดร้ อนให้ผู้ได้รับ ผลกระ ทบอีกเป็นจำน วนมาก

คุณส มบัติผู้ขอ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม

1.ผู้สมั คร ต้องมีสัญช าติไ ทย อายุค รบ 20 ปีบริ บูรณ์ ขึ้นไป แต่ต้อ งไม่เกิน 65 ปี

2.ผู้สมั ครต้องมีร ายได้ประจำ แต่มีรา ยได้ลดลงหรือข าดร ายได้เนื่ องจาก สถานก ารณ์โค วิด19 เช่น กลุ่มพนั กงาน

3.บริษั ทในอุ ตสาหกร รมท่องเที่ ยวหรือธุ รกิจบริก ารต่างๆ รวมไปจนถึงอุตส าหกรร มที่เกี่ ยวเนื่ อง เป็นต้น

4.ผู้ส มัคร ต้องมีมีถิ่ นที่อยู่อา ศัยแ น่นอน มีสถา นที่ ประกอบอา ชีพที่สามา รถติดต่อได้

5.ผู้สมั ครต้องเป็นผู้ฝากเ งินประเ ภทเผื่ อเ รียกของธนาค าร

6.ผู้สมั ครต้องมีการตรว จสอบรา ยได้จากกรมส รรพากร (ถ้ามี)

วิธีล งทะเบี ยน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ช่วยป ระชาช นที่มีร ายได้ประจำ

1.ไปที่ที่เว็ บไ ซต์ ธนาค ารอ อมสิน www.gsb.or.th

2.จากนั้น เลื อก ลงทะเบี ยนสินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ย วงเงิ น 10,000 บ าท หรือ 50,000 บ าท

โดยค ลิกที่ปุ่มสีแดงด้ านล่าง (ตัวอย่ างเลื อกลงทะเบี ยนสินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ าย วงเ งิน 50,000 บ าท)

3.จาก นั้น ติ๊ กถูกที่ช่องสี่เหลี่ ยม จากนั้นกดที่ช่อง ลงทะเบี ยน

4.กร อกร ายละเอี ยดให้ครบจากนั้นกดที่ ลงทะเบี ยน

5.เมื่อลงทะเบี ยนเรี ยบร้อย ก็แค่รอการติ ดต่อทาง SMS เพื่อแจ้ งวันนัดห มาย

เงื่ อนไขการขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

1.สินเชื่ อให้กู้ตามคว ามจำเป็นและความสา มารถในการชำระคื น ไม่เกินรา ยละ 50,000 บ าท

2.สินเชื่ อมีอัต ราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) 0.35% ต่อเดื อน

3.มีระยะ เวลาชำระคื นเงิ นกู้และดอกเ บี้ย สู้สุดไม่เกิน 3 ปี

4.ผ่ อนชำระ 36 งวด ชำระเงิ นต้นและดอกเ บี้ยเป็นร ายเดื อน โดยหั กเ งินชำระจากบั ญชีเงิ นฝา กของผู้กู้

5.ต้องมีห ลักประกั นกรณีบุค คลค้ำปร ะกัน 1-2 คน หรือหลัก ประกันประเภ ทอื่นที่ธนาค ารกำห นด

6.ระยะเว ลาอนุ มัติเ งินกู้และจัดทำสั ญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจน กว่าจะครบวงเ งินโคร งการจำนวน 20,000 ล้านบ าท

ข้อมูลphurlenlen

Show More