ช มด อกไม้เมื องหน าว ยอ ดภูเ รือ 5 องศ า

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 21 ธ.ค.63 สภ าพอาก าศทั่วจังห วัดเลย อุณห ภูมิลดลงต่อเนื่ องมา 2-3 วัน

ทำให้บ างพื้นที่ตอนเช้ ามีหม อก อาก าศหน าวเย็ น จนชาวบ้ านในหล ายพื้นที่ต้องออ กมานั่งผิ งไฟคล ายหน าว

อุณห ภูมิพื้นร าบ 10-14 อง ศา ส่วนย อดภูแหล่ งท่องเ ที่ยวชื่อดั ง มีลมแ รง อุณห ภูมิ 5-10 อง ศา

ที่อุทย านแห่งช าติภูเ รือ มีนัก ท่องเที่ย วขึ้นไปชมพระอา ทิตย์ขึ้น สัมผัสอาก าศที่ห นาวเ ย็น

ชมดอกไม้เมื องหนา วที่ออกด อกสีสว ยสดใสบนยอ ดภูเ รือ อุณห ภูมิ 5 องศา และที่ลา นคริส ต์มาส

ทาง ขึ้นอุทย านแห่ งช าติภูเรื อ มีนักท่ องเที่ ยวมาช มต้นคริ สต์ม าสสีแด งและสี ชมพู และชมดอ กไม้เ มืองห นาวนับ แสน ต้น

พ ร้อมถ่ ายรูปเก็บไว้เป็นที่ร ะลึก อุณห ภูมิ 16 องศา

อุณห ภูมิต่ำสุดต ามอำเ ภอต่าง ๆ เมื่อเช้ าวันนี้ อ.เมือง 14.1. อ.วังส ะพุง 14.0 อ.ด่ านซ้ าย 12.0

อ .เชี ยงค าน 12.0 อ. ท่าลี่ 12.0 อ.ภูกร ะดึง 10.5 อ.ภูเ รือ 8.5 อ.นาแ ห้ว 11.0 .ปา กชม 12.0

อ.นาด้ วง 13.0 อ.ภูห ลวง 14.0 .อ ผาข าว 12.5 อ.เอร าวัณ 14.0 อ.หน องหิน 15.0

อุทย าน แห่งช าติภูกร ดึง 7.0 อุทย าน แห่งช าติภูเ รือ 5.0 , เข ตรั กษาพั นธุ์สั ตว์ป่าภูหล วง 5.5

ศู นย์วิจั ยและพัฒ นาเก ษตรที่สูงภูเ รือ 9.0 อุทย านแห่งช าติภูสวนท ราย 10.0 ซํ

ข้อมูลsiamnews

Show More