คนละค รึ่งเ ฟส 2 จะได้ใช้เงิ น 3,500 บ าทเมื่ อไร ดูไ ด้ที่นี่

คนละครึ่ งเ ฟส 2 “ธนาค ารก รุงไ ทย” ระบุ ผู้ที่ลงทะเบี ยนสำเร็ จแล้วก รุณารอ SMS

แ จ้งผลภ ายในวันที่ 25 ธ.ค. นี้ ส่ว นจะเริ่ มใช้เงิ น 3,500 บ าทได้เมื่ อไร อ่ านที่นี่เล ยจ้า!!

ผู้สื่ อข่ าวรา ยงานว่า จากกร ณีที่ ที่ประชุ มคณะรั ฐมน ตรี (ครม.) เมื่ อวันที่ 8 ธันว าคม 2563 ที่มี

พล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรั ฐมน ตรี และรั ฐมน ตรีว่าการกระทร วงก ลาโ หม

เป็นประธ าน ได้ไฟเขี ยวขย ายโค รงการ “คนละครึ่ งเฟ ส 2” โดยเ ปิดให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไ ซด์

www.คนละค รึ่ง.com ในวั นที่ 16 ธันว าคม 2563 ตั้งแ ต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

เริ่ มใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 1 มก ราคม – 31 มีน าคม 2564 โ ดยการ ลงทะเบี ยนคนละค รึ่ง

เฟ ส 2 เต็ มทั้ง 5 ล้ านสิ ทธิภายในเวลาอันร วดเร็วนั้น

ล่าสุดโ ครงการ “คนละค รึ่งเฟ ส 2” ได้ท ยอยส่งข้อคว ามยืนยั นให้กับผู้ล งทะเบี ยน

โดยมีทั้งผู้ที่ได้ข้อควา มระบุว่า ได้รับสิ ทธิ สิ ทธิเ ต็ม และล งทะเบี ยนไม่สำเ ร็จ

อย่ างไรก็ ตาม สำหรั บผู้ที่ได้รับข้อคว ามลงทะเบี ยนไม่ผ่านนั้น กระท รวงการค ลัง

ยืน ยันว่า ยังไม่เสี ยสิ ทธิ และมีโอก าสลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโคร งการคนละค รึ่งใหม่ได้

สำห รับผู้ที่ได้รับข้อค วามว่า ลงทะเบี ยนไม่สำเร็ จนั้น อาจเพ ราะระหว่ างการลงทะเบี ยน

มีการพิ มพ์ข้อมู ลไม่ตร งกับที่มีอยู่ในระบ บ เช่น การพิ มพ์ชื่อ นามสกุ ลผิ ด

กรอ กตัวเ ลขบั ตรประชาช น หรือรหั สหลังบั ตรไม่ถูกต้ อง รวมถึงอ าจใส่วันเดื อนปีเ กิดไม่ต รงกับข้อ มูลที่ระบุไว้ในบั ตรประชาช น

อย่ างไรก็ตาม หากใค รที่รับข้อคว ามว่าลงทะเบี ยนไม่สำเ ร็จ เนื่ องจากข้อ มูลไม่ถูกต้ อง

สาม ารถรอมาลงท ะเบี ยนใหม่ในรอ บถัดไป ซึ่งข ณะนี้ยังไม่ได้กำหน ดว่าจะเปิ ดเมื่ อไร

หรือจำน วนแค่ไหน เพราะต้ องรอพิจ ารณารา ยละเ อียดก่อน

ส่ว นของคนที่ได้รับเ อสเ อ็มเอ สยืนยันว่าได้รับสิ ทธิแล้ว จะต้องด าวน์โ หลดพร้อมติ ดตั้ง

แอพฯ เป๋าตัง และยืนยั นตัวตนเพื่อรับสิ ทธิ์ตามโค รงการ

และสามา รถเ ริ่มต้นใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่ 1 มก ราคม – 31 มีนา คม 2564

งนี้ ปั ญห าการ ลงทะเบี ยนใหม่ น างส าวกุลย า ระบุว่า ไม่ใช่เรื่ องใหม่

จากการลงทะเบี ยนเ ฟส 1 ที่ 10 ล้า นคน ก็มีผู้ ลงทะเบี ยน ไม่ถูกต้ อง

รวมกับที่ใช้สิ ทธิ์ไม่ทัน กว่า 2.4 ล้า นคน ซึ่งค ลัง ก็นำมาเ ปิดลงทะเบี ยนในร อบเ ก็บตกให้ทั้ งหมด

ไม่ได้ตั ดสิ ทธิ์แต่อย่ างใด แต่เฟส 2 อ าจมีการสื่ อส ารไม่ชัดเ จน ว่าให้มาลงทะเบี ยนใหม่

ซึ่งผู้เสี ยสิ ทธิ์ อาจเข้าใจว่า ให้แ ก้ไขข้ อมูลได้

ด้านเ ฟซบุ๊ค Krungthai Care ระบุว่า ผู้ที่ล งทะเบี ยนโ ครงการคนละค รึ่งเฟ ส 2 ทั้ง หมด 5 ล้ านคน

กรุณารอ SMS แ จ้งผลลงทะเบี ยนภ ายในวันที่ 25 ธันว าคม 2563 จากนั้น

สาม ารถยืน ยันตัวต นได้ง่ ายๆ ผ่ านแ อปฯ เป๋าตัง หรือตู้ ATM กรุงไ ทย

สีเ ทา กว่า 3,300 ตู้ ทั่วปร ะเทศ โดยจะเริ่ มใช้สิ ทธิ “คนละค รึ่งเ ฟส 2”

ได้ตั้งแ ต่วันที่ 1 มกร าคม 2564 – 31 มีน าคม 2564

ข้อมูลphurlenlen

Show More