วิธียื นยั นตัวต นคนละครึ่ งที่ตู้ ATM กรุ งไ ทย 2 น าทีเส ร็จ

ขั้นต อน/วิธียื นยันตั วตนคนละค รึ่งที่ตู้ atm ของธนาค ารกรุงไ ทย

สำหรั บผู้ที่ลงทะเบี ยนคนละค รึ่งและติ ดปั ญห าเรื่ องของการเข้ าใช้งานแ อปเป๋ าตังเ มนู G-Wallet ไม่ได้

แนะนำให้ยื นยันกับบั ตรประชาช นด้ วยการสแก นใบหน้า หากไม่ได้จริ งๆทำหล ายๆรอบแล้วก็ไม่ได้

ก็ต้องมายื นยันตัวตนที่ตู้ atm ธนาค ารกรุงไ ทยครับ

วิธียื นยันตั วตนคนละครึ่ งที่ตู้ atm กรุงไ ทย

ค้น หาตู้ atm กรุงไ ทยที่สะด วกที่สุด

กดแ มนู “ยืน ยันตัวตน“

เสี ยบบั ตรประชาช นในช่ อง

กด ยืนยันเจ้าของบั ตรที่ปุ่ม “รับท ราบและรับร อง“

กดอนุญ าติให้เก็บข้อ มูลที่ปุ่ม “ยินย อม“

รับบั ตรประชา ชนคื น

ขั้นต อนที่ 1 มอ งหาตู้ atm ของธนาค ารกรุงไ ทย

เลื อกปุ่ม ยืนยั นตั วตน / Confirm ID

สา มารถยื นยันตั วตนได้ต ลอด 24 ชม

ให้ใค รก็ได้ไปยื นยันที่ตู้ ATM แท นเรา

ไม่ มีสแ กนใบหน้ า

ไม่มีป้ อนร หัสผ่ าน

ไม่มีป้ อนเบ อร์โ ทร

ไม่มีค่ าบริการ

*ที่ตู้ atm ธนาค ารกรุงไ ทยสีเทาๆ เท่ านั้น (รุ่นให ม่จอสั มผัส)

ขั้นต อนที่ 2 ใส่บั ตรประชาช น

ให้ท่านเสี ยบบั ตรประชาช นเข้ากับช่องเสี ยบบั ตร

เอาแท็ ปสีทองเข้ าไปก่อน ให้ด้ านรูปตัวเราอ อกมาข้างน อก (ทำต ามรูปด้ านล่าง)

*บั ตรรุ่นเก่ าที่ไม่มีแ ท็ปสีทองจะไม่สา มารถใช้ได้

ขั้นต อนที่ 3 ยืนยั นเจ้าของบั ตร

โปรอ่ านคำรับ รองในการ Dip Chip เพิ่อทำการพิศู จน์ตัวตน

และยื นยันการเป็นเจ้าของบั ตรประจำตัวประชาช น โดยก ารกดปุ่ม “รับท ราบและรั บรอง”

ขั้นตอ นที่ 4 ให้ความยิ นยอมเก็บข้ อมูล

ในห น้านี้โปรดอ่ านร ายละเอี ยดการขอรับสิ ทธิความยิ นยอมในการเ ก็บรว บรวม ใช้

และเ ปิดเผ ยข้อมูลเพื่ อทำการพิ สูจน์ตัวตน ให้ทำการก ดปุ่ม “ยินย อม”

ขั้นต อนที่ 5 ยืนยั นเสร็ จสิ้น

หน้ าจอจะแส ดงผล “ธนาค ารตร วจสอบข้อ มูลของท่านเรี ยบร้ อยแล้ว

โป รดเก็บบั ตรประชาช นของท่านและดำเ นินการต่อในแอ ปพลิเ คชั่นของท่าน ขอบ คุณที่ใช้บริก าร”

วิธีหาตู้ atm ธนาค ารกรุงไ ทย

เข้าสู่แ อป Google Maps

พิ มพ์ในช่องค้ นหาว่า atm กรุงไ ทย ยืนยั นตัวตน

กดเลื อกหาตู้ที่ท่านสะดว กที่สุด

นำบั ตรประชาช นไปยื นยันได้เลย

สอบถ ามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธ นาค ารกรุงไ ทย หรือโท รศูน ย์บริก ารลู กค้ า 02 – 111 – 1111

ข้อมูลphurlenlen

Show More