ใค รอย ากปล ดห นี้ บูช าเซี ยนแป ะโ รงสี ขออะไรก็ส มห วัง

เป็นอีกหนึ่ งสิ่ งที่หลา ยคนศรั ทธา สำหรับ “เซี ยนแป ะโร งสี” ชา ยช าวจีนที่มาจากเมื องจีน

ตอนอ ายุประมา ณ 10 ข วบ มาโตที่เมื องไ ทย พอโตท่า นก็ทำธุรกิจข้าวส าร ข้ าวเปลื อก

ตอนห ลังท่านได้ตั้งโร งสีเป็นของตั วเอง ท่านช อบช่ว ยเหลื อคน

ท่ านเ ก่งเรื่ องดูโห งวเ ฮ้ง ฮว งจุ้ ย ท่ านเ สียชี วิตเมื่อปี 2526

แป ะโ รงสี” หรือ ท่านอาจ ารย์โ ง้วกิมโ คย บ างทีอาจจะเ รียก “เถ้ าแ ก่กิ มเคย”

และ “แป ะกิมเ คย” แม้ท่านจะเป็นคนจีนดั้งเดิม หน้าวัดศ าลเจ้า ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุม ธานี

เมื่อค รั้งที่ท่านมีชี วิตอยู่ มีผู้ที่ศรั ทธาจากแห ล่งต่างๆ มาพบท่ านและให้ท่า นช่วยเ หลือ

ชี้แนะเ กี่ยวกับฮ วงจุ้ย ที่ตั้งบริ ษัท บ้ าน ห้างร้าน และดูทำเ ลที่ตั้งฮ วงซุ้ ยของบร รพบุ รุษ

ผู้ที่ ท่านชี้แนะมักป ระส บความสำ เร็จในธุรกิจ กิจก ารรุ่งเรื องเป็นที่รู้ จักในวงการค้ าทั่วไป

พร้อมทั้งมีการบอกเล่า ต่อๆ กันไป ผู้ที่เค ารพศรั ทธาเรี ยกท่านว่า “อาแ ปะ”

พร้อ มทั้งขนานน ามท่านว่า “เซี ยนแ ปะ” จนกร ะทั่งทุ กวันนี้ อาแป ะโร งสี

อาจ ารย์ฆร าวาสผู้ได้รับการขน านน ามว่า “เซี ยนแปะโร งสี”

เชื่ อกันว่าท่านมี องค์ประทั บอยู่ซึ่งก็คือเ จ้าพ่อปู่ของศ าลเจ้าพ่อวั ดศา ลเจ้ า

โดยในง านประจำ ปีท่านจะจุดธู ปเพื่อปัดเป่ าลมฝน ซึ่งฝ นก็จะไม่ต กและท้ องฟ้าแจ่ มใส

เล่ากันว่าแ ม้แต่เจ้าสั วซีพียังห้ อยเหรี ยญของท่านติ ดตัวต ลอดเวลา

(เหรี ยญรุ่นแร กของท่านบริ ษัทซีพีเป็นผู้สร้ างถว าย)

ยั นต์ฟ้าประทา นพรนี้เป็นยั นต์ประจำตั วของท่ านอา จารย์

กล่า วกันว่าผู้ใดพ กพาหรือติ ดตั้งอยู่ในสถา นที่ใดจะพบแต่ความเจริ ญรุ่งเรื อง

นำพาโช คล าภเงิ นทอง รวมถึงสามารถใช้แก้ฮว งจุ้ ยเส ริมด วง นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อทางด้ านกันไฟและสิ่งไม่ดีทุกชนิด

วิธีบูช าก็คือต้องจุ ดธูป 16 ดอก นอกบ้ าน บอกฟ้ าดิน อัญเชิ ญเท พยดาฟ้ าดิน บอกว่าจะมีการอั ญเชิ ญอาแป ะเข้าบ้ าน

ตั้งใจปั กที่ดินก ลางแจ้ง เข้าบ้ านก็จุ ดธูปอีก 5 ดอก บอกเจ้าที่ อัญเชิ ญอาแป ะเข้าบ้ าน

ส วดเที ยนกัวซื่อฮกโ หงวลี่ 3 จบ แล้วอธิ ษฐา น อย ากได้อะไรอ ธิษฐ านขอท่าน

ถ้ามียั นต์หรือรูปถ่ ายของท่านก็ใช้ได้เหมื อนกัน

อย่ างไรก็ตา ม “เซี ยนแป ะโรงสี” เป็นที่ขน านนามกันว่าใค รอย กปล ดห นี้

บูชาเซี ย นแ ปะโ รงสีเอาไว้ได้ปล ดแน่นอน แต่สุดท้ ายแล้วเรื่ องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิจ ารณญ าณของแต่ละบุ คคล

ข้อมูลphurlenlen

Show More