ข่ าวดี บิ ลค่ าน้ำ ค่ าไฟ อย่ าเ พิ่งทิ้ ง

เรีย กได้ว่าเป็นข่ าวดีมากๆสำหรับ ผู้ถือบัต รคนจน ลงมติเห็นชอบอนุ มัติข ยายเวลาของมา ตรการช่ วยเหลื อภาระค่ าน้ำค่ าไฟ

สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดื อนกันย ายน 2564

จาก การร ายงานของทางรองโ ฆษก ประ จำสำนักนาย กรัฐมนตรี ได้มีการอ อกมาเ ปิดเผยเกี่ ยวกับที่ปร ะชุมคณะรั ฐมนตรี

ได้ลงม ติอนุ มัติขย ายระยะเวล าบร รเทาภาระค่ าไฟฟ้า และ ค่ าน้ำปร ะปา ให้กับผู้ที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ

เพิ่มอ อกไปอีก 1 ปี ภายหลังมา ตรการเ ดิมจะสิ้ นสุดลงในเดือนกันย ายน 2563

ซึ่งจะมีการขย ายมาตรก ารดังกล่ าวออกไปจนถึงเดื อนกันย ายน 2564 สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐใน

ปัจจุ บันมีจำนว นทั้งสิ้น 13.9 ล้า นคน คิดเป็นครัวเรื อนละ 8 ล้า นครัวเรื อน หรือ 1 ค รัวเรื อนจะสามา รถใช้ได้เพี ยง 1 สิ ทธิ์เท่านั้น

รา ยละเอี ยดช่วยเห ลือค่ าไฟ ฟ้า เฉ พาะผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ

ใช้ไฟ ฟ้าไม่เกิน 50 หน่ วย ต่อเดื อน ติด ต่อกันเป็ นระยะเว ลา 3 เดื อน ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้ าฟรีตามา รตรการปั จจุบัน

ใช้ไฟ ฟ้าเกิน 50 ห น่วยต่อเดื อน ให้ผู้ ที่ถือบั ตรคนจ น หรื อบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐตามมา ตรการนี้

ในวงเ งิน 230 บ าทต่อค รัวเรือ นต่อเดื อน หากใช้เกิ นวงเ งินที่กำหนด ผู้ที่ ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐจะ

ต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟ ฟ้าทั้งหมด ร ายละเอี ยดช่ว ยเห ลือค่ าน้ำปร ะปา เฉพ าะผู้ที่ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

ใช้น้ำปร ะปาในวงเ งิน 100 บ าทต่อค รัวเรื อน ต่อเดื อน หากใช้เกิ ดวงเ งิน ผู้ที่ถือบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ

หรือ บัต รคนจ น จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประป าทั้งหมด

ร ายละเ อียดช่ว ยเหลือค่ าไฟฟ้า เฉพ าะผู้ที่ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

ใช้ไฟฟ้ าไม่เ กิน 50 หน่ วยต่อเดื อน ติดต่ อกันเป็ นระย ะเวลา 3 เดื อน ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้ าฟรีตามารต รการปัจ จุบัน

ใช้ไ ฟฟ้าเ กิน 50 หน่ วยต่อเดื อน ให้ผู้ที่ถือบั ตรคนจ น หรือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐตามม าตรก ารนี้

ในวงเงิ น 230 บ าทต่อค รัวเรื อนต่อเดื อน หากใช้เกินวงเ งินที่กำห นด

ผู้ที่ถือบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งห มด

ร ายละเอี ยดช่ วยเหลือค่ าน้ำประ ปา เฉ พาะผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ

ใช้น้ำประ ปาในวงเ งิน 100 บ าทต่อค รัวเรื อน ต่อเดื อน หากใช้เ กิดวงเงิ น

ผู้ที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บั ตรคนจ น จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประป าทั้งห มด

ข้อมูลmumkhao

Show More