พร ะธุด งค์ต่ างช าติ เดิ นธุด งค์จาก จ.สมุ ทรป ราก าร ไปยัง จ.ตร าด

พร ะธุด งค์ต่ างช าติ เดิ นธุด งค์จาก จ.สมุ ทรป ราก าร ไปยัง จ.ตร าด

เมื่ อวันที่ 16 ธันว าคมที่ผ่ านมา ได้มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊ค Nomfon Malawong ได้โพ สต์เรื่ องร าวที่ได้ไปเ จอ

พระธุด งค์รูปห นึ่ง ซึ่งเป็นช าวต่า งชาติ ได้เดิ นทางมาจากส มุทรปรากา รจะไปตร าด ซึ่งพ ระธุ ดงค์รู ปนี้

ไม่รับปั จจัยใดๆ โดย Nomfon Malawong ได้โพส ต์เรื่อ งราวดังกล่ าว พร้ อมระบุข้อคว ามว่า

โพส ต์ดังกล่ าว

จากโ พสของพี่ในกลุ่ มมองไปเห็นท่ านพอดีท่ านมาจากจ.สมุ ทปร าการจะไปตร าดท่ านเ ดิน

เร็ วมากๆนะค่ะใค รพบเจอถ วายน้ำท่ านได้นะคะไม่รั บปัจ จัยอนุโม ทนาบุ ญถึงทึ่หม ายโดยป ลอดภั ยนะเจ้าคะ

ข้อมูลsiamstreet

Show More