ราค าทองวันนี้ พุ่ งพร วดหนั กมาก

ราค าทองป ระจำวันที่ 22 ธ.ค. 63 ราค าทอง ครั้ งที่ 1 เวลา 9.30 น.

เปิ ดตัวเพิ่มขึ้น 100 บ าท โดย ทอง คำแ ท่ง รับซื้ ออยู่ที่ 26,700 บ าท

ข ายออก 26,800 บ าท ท องรูปพร รณ รับซื้ ออยู่ที่ 26,226.80 บ าท ขา ยอ อก 27,300 บ าท

ภ าพจ าก ราค าทอง

ราค าท องยังคงผั นผ วน

ภ าพจาก ราค าทอง

ข้อมูลsiamtoday

Show More