ธนาค ารอ อมสินป ล่อยกู้ 50,000 บ าท ผ่ อนเดื อนละพันบ าท

ยื มเงิ นฉุ กเ ฉินรอบที่สองของธนาค ารออ มสินสินเ ชื่อช่ วยประชาช นที่มีรา ยได้ประจำ

ผู้ได้รับผลกระ ทบจากการสถานก ารณ์นี้ ให้กู้ร าย

ละไม่เ กิน 50,000 บ าทด กเ บี้ย 0.35% ต่อเดื อน ผ่อ นชำระ 3 ปี

ธนาค ารอ อมสิน

คุณส มบัติผู้กู้ยืมเ งิน

สัญช าติไ ทย มีอายุค รบ 20 ปีบริบูร ณ์ขึ้นไป และเมื่อรว มอายุผู้กู้กับระ ยะเวล าที่ชำระเ งินกู้ต้องไม่เกิ น 65 ปี

ผู้มีร ายได้ประจำ แต่มีร ายได้ลดลงหรือข าดร ายได้เนื่ องจาก

ได้รับผลก ระทบจากสถา นการณ์นี้ เช่น พนั กงานบริ ษัทในอุตส าหกร รมท่องเที่ ยวหรือธุรกิจบ การ

และอุ ตสาหกร รมที่เกี่ ยวเนื่ องเป็นต้น

เป็นผู้ที่มีถิ่ นที่อยู่แน่น อนมีสถา นที่ประกอบอาชี พสาม รถติดต่อได้

เป็นผู้ฝ ากเงินประเ ภทเ ผื่อเรี ยกของธนาค าร

มีการตรว จสอบร ายได้จากกรมสร รพากร (ถ้ามี)

เงื่ อนไขสินเชื่ อผู้กู้ยื มเ งิน

ให้กู้ตามคว ามจำเป็นและความสา มารถในการชำระคื น ไม่เกินรา ยละ 50,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) ร้อ ยละ 0.35 ต่อเดื อน

ต้องมีหลั กประกัน (บุค คลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกั นประเภทอื่นที่ธนาค ารกำหนด)

ระยะเว ลาชำระคืนเ งินกู้ยื ม และด อกเ บี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ผ่อ นชำระ 36 ง วด ชำระเ งินต้นและดอกเ บี้ยเป็นร ายเดือนโ ดยหั กเ งินชำร ะจากบัญชีเ งินฝ ากของผู้กู้

ระยะเว ลาอนุ มัติเงิ นกู้และจัดทำสั ญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะครบวงเ งินโค รงการจำน วน 20,000 ล้านบ าท

ทั้งนี้ใครที่ต้องการกู้เ งินกับท างธนาค ารออมสินสาม ารถทำเรื่องกู้ยื มเงิ นได้เลย

หากเข้าเงื่ อนไขตามที่ทางธนาค ารกำหนด

ข้อมูลphurlenlen

Show More