เ ปิดสินเ ชื่อ เคทีซี พี่เ บิ้ม อนุ มัติวงเ งินสูงสุดได้ถึง 700,000 บ าท กู้ได้ทุ กอ าชีพ

เมื่อเ ร็วๆ นี้ นายวร พงศ วงษ์กะพั นธ์ ผู้จั ดการ – ธุรกิ จสินเชื่ อ “เคทีซี พี่เบิ้ ม” บริ ษัท บั ตรกรุงไ ทย จำกัด (มหาช น)

นำทีมร่ วมอ อกบู ธและแน ะนำผ ลิตภั ณฑ์สินเชื่ อทะเบี ยนรถในง าน “Thailand Smart Money 2020”

เพื่อเป็นทางเลื อกของคนไม่ท้อที่ต้องการสินเชื่ อทุกกลุ่มอาชีพร าชการ พนั กงานประจำ เจ้าข องกิ จการ พ่ อค้ า

แ ม่ค้ า รวมถึงอาชี พอิ สระ

โดยชูจุดแ ข็ง “KTCพี่เบิ้ มดิลิเว อรี่” รับสมั ครและอนุ มัติถึงที่ รู้ผลและรับเงิ นเข้ าบั ญชีใน 2 ชั่วโ มง

ที่สำคัญอนุมั ติวงเงิ นสูงสุ ดได้ถึง 700,000 บ าท เพี ยงเป็นเจ้าของรถย นต์หรือรถจักรย านย นต์ที่มีทะเบี ยนเล่ม

เป็นชื่ อของผู้ขอสินเชื่ อ โดยสามารถส มัครขอสินเชื่ อได้ผ่า นช่องทางศู นย์บริก ารลู กค้ า “เคที ซี ทัช” (KTC Touch)

ทุกสาข า หรือ พี่เ บิ้ม ดิลิเ วอรี่ โท รศั พท์ 02 123 5300

ข้อมูลphurlenlen

Show More