เผ ยปฏิ ทินจ่า ยเงิ นอุดห นุน เบี้ ยผู้สูงอ ายุ และ เบี้ ยคนพิก าร ปี 64

สำหรั บปีงบประม าณ 64 ที่จะถึงนี้ เช็ คปฏิ ทินจ่ ายเงิ นอุดห นุน

เบี้ ยผู้สู งอายุ และ เบี้ ยคนพิ กา ร ปีง บประม าณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)

ได้รับเงิ นวันที่เท่ าไร เบี้ ยยังชี พผู้สูงอ ายุและ

เบี้ ยผู้พิกา ร มาต รการอุดห นุนเงิ นเพื่ อช่ วยเ หลือสำหรั บเป็นค่ าใช้จ่ายดำรงชี พให้กับผู้สู งอายุแล ะผู้พิกา ร นั้น

โดยจ่ ายเงิ นผ่า นอ งค์กรป กคร องส่ วนท้ องถิ่น สำหรั บในปีงบประมา ณ 2564 หรือตั้งแต่เดื อนตุล าคม 2563

จนถึงเดื อนกันย ายน 2564 กรมบั ญชีก ลางได้ออกปฏิทิ นการทำงาน

สำหรั บการจ่ ายเงิ นเบี้ยยังชี พผู้สูงอ ายุเบี้ ยคว ามพิกา ร

ของอ งค์กรปกคร องส่วนท้ องถิ่ นผ่า นระบ บบู รณาการฐ านข้อมู ลสวั สดิการสั งคม

ทั้งนี้ สำหรับ เบี้ ยยั งชีพผู้สูงอ ายุ มีการดำเ นินการม าต รการมาอย่ างต่ อเนื่ อง

เพื่ อเป็นการส ร้างหลั กประ กันด้านร ายได้ให้แ ก่ผู้สูงอ ายุ โดยม ติคณะรั ฐมนตรีเ มื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554

เห็นช อบจัดให้มีเบี้ ยยังชีพร ายเดื อนแบบขั้ นบันได สำหรับผู้ สูงอายุ ดังนี้

ขณะที่ เ บี้ยผู้พิกา ร สำหรับในปีง บประม าณ 2564 นั้น มติคณ ะรั ฐมนตรี ได้ห็นช อบให้เ พิ่ม

เบี้ ยความพิก าร เป็น 1,000 บ า ท ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 ให้กับผู้พิก าร 2 กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้พิกา รที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เ ดือน (จากเ ดิม 800 บ าท/เดื อน)

2.ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี บัตรส วัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ ยความพิ การเพิ่ม 200 บ าท/เดื อน

ทั้งนี้สำห รับผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัต รสวัสดิการแห่ งรั ฐ

จะไม่ได้รับสิ ทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ ยความ พิการ 800 บ าท/เดือน ตามเ ดิม

โดยปฏิ ทินการจ่ ายเงิ นเบี้ ยผู้สูงอ ายุ และเ บี้ยผู้พิก ารนั้น ธนาค ารจะโอนเงิ นให้ผู้มีสิ ทธิผ่านบั ญชีธนาค าร ดังนี้

ข้อมูลphurlenlen

Show More