ราค าทองวันนี้ ปรั บลงดิ่ งพร วด

ราค าทองวันนี้ (23 ธ.ค.63) ปรั บลง 150 บ าท เมื่อเป รียบเทีย บกับราค าปิ ดวานนี้

โดยท องรูปพร รณข ายอ อกบ าทละ 27,150 บ าท ตามข้อมูลจาก เว็บไซ ต์ของสม าคมค้ าทอ งคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:26 น. ที่ผ่านมา

ท องคำแ ท่งมีราค ารับซื้ อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 26,550 บ าท ข ายอ อกที่ราค าบ าทละ 26,650 บ าท ตามประ กาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทอ งรูปพร รณ 96.5% รับซื้ ออ ยู่ที่บ าทละ 26,075.20 บ าท ส่วนราค าข ายอ อกอยู่ที่ 27,150 บ าท

ขณะที่ราค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,863.00 ดอลล าร์ต่ออ อนซ์

สรุ ปราค าทอ งคำ วันที่ 23 ธ.ค. 2563

ประกา ศครั้งที่ 1

ทอ งแ ท่ง

• รับ ซื้อ บ าทละ 26,550 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 26,650 บ าท

ท องรูปพร รณ

• รั บซื้อ บ าทละ 26,075.2 บ าท

• ขา ยอ อก บ าทละ 27,150 บ าท

ข้อมูลsiamstreet

Show More