คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ลงสมั ครไม่ผ่ าน รอลุ้ นรอบเก็ บต ก 4.9 แส นคน

วันที่ 22 ธันว าคม 2563 ที่ผ่า นมาได้มีผู้สื่ อข่ าว ร ายงานว่า น.ส.กุลย า ตันติเต มิท ผู้ตรว จราชการกระท รวงการค ลัง

รัก ษาราช การแ ทนผู้อำน วยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐาน ะโฆ ษกกระทร วงการค ลัง

เปิ ดเผย ความคื บหน้า www.คนละครึ่ง.com ว่า ขณะนี้ได้มีการตร วจสอบข้ อมูลการลงทะเบี ยนโค รงการคนละค รึ่ง

ระยะ 2 จำน วน 5 ล้าน คนเสร็จ สิ้นแล้ว มีผู้ได้รับสิ ทธิ 4.51 ล้า นคน และอีกป ระม าณ 4.9 แสน

ไม่ผ่ านการตร วจสอ บข้อมูล โดยได้มีก ารส่งข้อค วาม SMS แจ้ งผลแล้ว

สาเ หตุที่ไม่ผ่า นการตรว จสอบ

– พิ มพ์ ชื่อ-นามส กุล ไม่ตรงกับฐ นข้อมูลขอ งภา ครั ฐ

– หม ายเล ขบั ตรประชาช น ไม่ต รงกับฐ านข้อ มูลของภ าครั ฐ

– วันเดื อนปีเ กิด ไม่ต รงกับฐ านข้อ มูลขอ งภาครั ฐ

ไม่ผ่ านการตร วจส อบ จะเสี ยสิ ทธิหรือไม่ ต้องทำอย่ างไรบ้ าง

– ผู้ไม่ ผ่านการต รวจสอบสิ ทธิจะยังไม่เ สียสิ ทธิ ยังมีโอ กาสลงทะเบี ยนเข้าร่ วม

โ ครง การ คนละครึ่ งใหม่ หากมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพิ่ม

ได้รับ SMS ยืน ยันสิ ทธิแล้วต้องทำยั งไง

– ดา วน์โห ลดติด ตั้งแอ ปฯ เป๋ าตัง และยืน ยันตัวตนเพื่ อรับ สิ ทธิ์ตามโคร งการ

– ใช้สิท ธิได้ตั้งแ ต่วันที่ 1 มกร าคม – 31 มีนาค ม 2564

ผู้ใช้สิ ทธิคนละค รึ่ง ระยะแ รก ต้องทำยั งไงบ้ าง

– กดยื นยัน รับสิ ทธิผ่า นแ อปฯ เป๋ าตัง ได้อย่ างอย่ างต่อเนื่ องจนกว่าสิ้ นสุดโค รงการ

ทั้งนี้สำ หรับสิ ทธิที่เหลือ จากโ ครงการ คนละค รึ่ง เฟ สแร ก มีจำน วนประม าณ 4.3 แส นคน

และโ ครงกา รคนละค รึ่ง เฟ ส 2 อีก 4.9 แ สนคน กระทร วงการค ลังจะพิ จารณาอี กครั้งหลังจาก

ได้ข้อมู ลผู้ที่ได้รับสิ ทธิโค รงการ คนละ ครึ่ง เฟ ส 2 ที่ใช้สิ ทธิไม่ทันภ ายใน 14 วัน

ว่าจะดำเ นินการอย่ างไร แต่ขณะนี้ยั งระบุไม่ได้ว่าจะเปิ ดเมื่ ใด หรือมีจำ นวน เท่าไร ต้องรอพิจ ารณ าต่อไป

ข้อมูลsiamstreet

Show More