เงิ นปร ะกั นรา ยได้ เกษ ตรกร ใค รยังไม่ได้ลุ้ นต่อ

ตรวจสอบ “เงิ นประกันรา ยได้เกษ ตรกร” ใครยังไม่ได้ลุ้ นต่อ เช็ค ธ.ก.ส. –

ราค าเ กณฑ์กลางอ้ างอิ งจะประก าศสั ปดาห์นี้

โค รงการปร ะกันรา ยได้เกษ ตรกรผู้ป ลูกข้ าวปี 2563/64 หรือ “เงิ นประกันรา ยได้เกษ ตรกร” (21 ธ.ค.)

ยังอยู่ในควา มสนใจ ซึ่งยังมีเก ษตรกรบ างรา ยอาจยังไม่ได้รับการ

โอนเงิ นเข้าบั ญชีจาก ธ.ก.ส. หรือธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกร ณ์

โดยก่อนหน้านี้ มัล ลิกา บุญมีตร ะกูล มห าสุข ที่ปรึ กษารั ฐมนต รีว่าการกระท รวงพาณิ ชย์

ได้อธิบ ายไว้ว่า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ได้จ่ ายเงิ นประกันร ายได้ผู้ป ลูกข้ าวไป

ช่ว ยเกษ ตรกรชา วนาแล้วเกื อบ 4 ล้า นร าย ขณะนี้ยังคงเหลื อช วนาที่แจ้งเก็บเ กี่ยวข้ าวอีกไม่กี่หมื่ นรา ย

ซึ่งส่วนให ญ่เป็นช าวนาภา คอี สานโ ดยก็จะประก าศราค าเ กณฑ์กล างอีกและจ่ ายเงิ นในก ลุ่มต่อไปให้ทันได้

ใช้เงิ นส่ง ท้ายปีจากนั้นจะเป็นต้ นปีหน้า เป็นงว ดช าวนาบ างส่วนในพื้น ที่ภา คใต้กว่า 3 แส นรา ยเท่ านั้น

และเพื่อดำเ นินโ ครงการประกันรา ยได้เกษ ตรกรให้เป็นไปด้วยค วามเรี ยบร้ อยมีประสิท ธิภา พและบร รลุ

วัต ถุประ สงค์ของรั ฐบ าลในการช่ วยเหลื อเกษ ตรกรให้มีรา ยได้สู งขึ้น จึงมีการพิ จาร ณาราค าเกณ ฑ์กลางอ้า งอิงทุกสัป ดาห์

ดังนั้น ต้องติ ดต าม ประก าศก ระทร วงพาณิ ชย์ เรื่อง กำหนดราค าเก ณฑ์ก ลางอ้า งอิงโค รงการป ระกัน

รา ยได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าวปี 2563/64 ในสัป ดาห์นี้อย่ างไรก็ตาม ขั้นตอ นจากนี้คือ กรมส่งเสริ มเกษ ตรกร

กระท รวงเกษ ตรและสห กรณ์ กับธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสห กรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จะประสา นงานกัน

โดยขั้ นต อนสุดท้ ายคือ ธ.ก.ส. มีหน้าที่โ อนเงิ นส่วน ต่างให้กับบั ญชีเกษ ตรกร

โดยต รงธ.ก.ส. ย้ำใช้ BAAC Connect แจ้ งเงิ นเข้า-ออกรู้เร็ว ทันใจ

วิธีสมัค รใช้บริ การง่ ายๆ มาทำต าม กันทีละสเ ต็ป

1. เพิ่ มเพื่ อนใน Line : @BAACFamily

2. กด ลงทะ เบี ยน BAAC Connect จากแถ บเมนูด้า นล่าง

3. เลื อกสมั ครใช้บริก าร และกด “ยืน ยัน“

4. กร อกข้อมูลเล ขบัต รประชาช น วันเ ดือน/ปี/เกิด และ ห มายเ ลขโทร ศัพ ท์

5. ออ กจ าก Line ไปที่การโ ทร เพื่ อขอเล ขอ้าง อิง 7

หลักโด ยกด *179*เล ขบั ตรประชาช น 13 หลัก# แล้วกดโ ทรออก

6. กร อกรหั ส OTP และยื นยั นตัวตน

7. กดเลื อกบั ญชีที่ต้องการให้แ จ้งเตื อน ตร วจส อบข้อมู ลและกด “ยื นยัน”

8. ลงทะ เบี ยนสำเร็ จ

ข้oมูลbangkokbiznews

Show More