เปิ ดค าถาเงิ นล้ าน สว ดแล้วร่ำร วย หล วงพ่ อฤ าษีลิ งดำ

เ ปิดค าถาเงิ นล้าน สวด แล้วร่ำร ว ย หล วงพ่ อฤา ษีลิ งดำ

วันนี้ มีเค ล็ดลั บมาบ อกสิ่งเ ดียวที่ ทำและยึ ดปฏิ บัติมาตลอ ดเว ลาที่เป็นทุ กข์

คือ การมีสติปั ญญ ากับส มาธิ ในการตั้ งรับปั ญห าต่าง ต่าง ที่เกิ ดขึ้น

และสิ่ งที่ทำให้มีส ติกับสม าธิได้อย่ างรวดเร็ วและเห็ นผลที่สุด นั่นคือ การส วดม นต์ภ าวนา

พูด กันง่ าย ง่าย ถ้าเรามี สติ มีสม าธิ ปั ญญ าก็เกิ ด สำคั ญกว่านั้น “จิ ตใจ” เราก็จะแน่ วแน่ เข้ มแ ข็ง ปั ญห าทุกอย่ างก็จะค ลี่คล ายลง

ไม่ใช่จะไปกรี ดร้อง โว ยว าย หรือไปฆ่ าคน นั่นไ ม่ใช่ทางออก แถ มยังกลับสร้ างปั ญห าให้มากขึ้นด้วย

แล้วปั ญห าเงิน เงิน ทอง ทอง ล่ะ?? ทำอย่ างไรดี

มานี่ มาใกล้ ใกล้ จะกระซิ บบอกทางลัด บอกวิธีแ ก้ปั ญห าแบ บง่ าย ง่ าย ให้ลอ งปฏิ บัติ ลองทำกันดู

และตั้งใจให้มาก มาก เดี๋ ยวทุกอย่ างก็จะดีขึ้นต ามลำดั บ

แต่อย่ างไรก็ตาม ออกตัวไว้คำนึง ถ้าไ ม่เ ชื่อ ไ ม่ศรั ทธา รบ กวนข้ ามไปเลยค่ะ

เพ ราะนี่คือการสร้ างสติปั ญญาและสม าธิ เพื่อรับมือกับปั ญห าต่าง ต่าง และปั ญห าการเงิน

ค าถาเ งินล้าน ห ลวงพ่ อฤ าษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธ านี

สว ดบูชา 9 จบ และอธิ ษฐา นขอให้มีเงิ นมีทองไห ลมาเทมา พร้อมกับแ ผ่เม ตตา

อุ ทิศส่ วนบุญส่วนกุ ศลให้กับเจ้าก รร มนายเ วรเรื่อ งการเงิ นด้วย

ข้อมูลphurlenlen

Show More